OICT Smart Prague zavádí inovativní projekty do každodenního života v Praze. Nejinak tomu bylo i během roku 2022

24. 1. 2023
image-oict-smart-prague-zavadi-inovativni-projekty-do-kazdodenniho-zivota-v-praze-nejinak-tomu-bylo-i-behem-roku-2022

Projektová kancelář OICT Smart Prague se věnuje zejména novým projektům, jejichž těžištěm jsou inovace, data, chytrá řešení a udržitelnost. Ty v rámci Prahy testuje a následně, pokud se v reálném prostředí města osvědčí, zavádí do provozu. Během roku 2022 představila výstupy z několika dokončených projektů a zahájila realizaci několika nových. Na dalších projektech pokračovaly práce dle plánu a došlo tak u nich k významnému posunu. Úspěchy a zkušenosti OICT v oblasti Smart City měla projektová kancelář OICT Smart Prague možnost prezentovat na světovém veletrhu Smart City Expo World Congress v Barceloně.

Témata udržitelnosti a inovací dlouhodobě zajímají celý svět, Prahu nevyjímaje. Jak k nim přistupuje naše metropole? Možné využití inovativních řešení a inteligentních technologií pro ni testujeme a pilotujeme prostřednictvím projektů, které od A do Z připravujeme a realizujeme v projektové kanceláři OICT Smart Prague. Součástí její činnosti a jednou z důležitých složek úspěchu v projektech samosprávy je rovněž komunikace a sdílení získaných poznatků. To se děje v rámci pracovní skupiny Smart Prague a Rady Smart Prague, které pravidelně několikrát do roka pořádáme, abychom přispěli ke koordinaci projektů z oblasti Smart Cities na celopražské úrovni. Rovněž nás těší, že i v roce 2022 naše projekty zaujaly odbornou porotu a získaly jsme za ně ocenění. Toho si vážíme a bereme je jako důkaz toho, že naši lidé svou práci pro hlavní město Prahu dělají velmi dobře a se zájmem,“ uvedl Petr Suška člen představenstva Operátora ICT, a.s. a ředitel úseku Smart City, inovací a projektového řízení.

 

Jedním z nejvýznamnějších úspěchů je pokrok v projektu Intermodální plánovač trasy, díky němuž budou mít obyvatelé a návštěvníci Prahy k dispozici mobilní aplikaci, která jim v metropoli usnadní cestování. Bude zde možné najít nejoptimálnější trasu pomocí kombinace různých dopravních módů, vč. parkovišť a pěšího přesunu. Aplikace bude také umožňovat výběr nejvhodnější trasy dle parametrů zadaných uživatelem. Během roku 2022 byl intermodální plánovač trasy vyvinut a koncem roku spuštěn jeho neveřejný pilotní provoz a testování. V mobilní aplikaci PID Lítačka si ho uživatelé v roce 2023 budou moci vyzkoušet. Intermodální plánovač trasy pak bude dále rozvíjen o nové služby mobility s ohledem na zpětnou vazbu od uživatelů.

 

Začátkem roku byla zpracována studie proveditelnosti k projektu Monitoring mikroklimatických parametrů urbanizovaného prostředí. Realizace projektu byla schválena Radou HMP dne 28. 2. 2022. Cílem pilotního projektu je otestovat senzory, které monitorují vybrané mikroklimatické veličiny v ulicích a prostranstvích města, a vytvořit metodiku pro realizaci obdobných měření. V průběhu roku bylo nainstalováno celkem 118 senzorů na 15 různých lokalitách, ze kterých postupně začínají proudit data. Aktuálně se připravují dashboardy, pomocí kterých budou data zpřístupněna široké veřejnosti.

 

Dalším projektem, který byl Radou HMP schválen 1. 8. 2022 k realizaci, je projekt Pokročilé videoanalýzy dopravního proudu. Jeho hlavním cílem bude úprava stávajících videotechnologií a jejich otestování pro nepřetržité získávání anonymizovaných statistických dopravních dat. Sběr dat bude probíhat pomocí videodetekce prostřednictvím dopravních kamer umístěných na vytipovaných úsecích dopravních komunikací, jejichž výhodou je zejména možnost zjišťování více dopravních informací současně. Koncem roku 2022 proběhly předběžné tržní konzultace s dodavateli technologie.

 

Ve druhé polovině roku 2022 byly též zahájeny práce na pilotním projektu s názvem Mobilní monitoring vybraných prvků veřejného prostranství, jehož realizaci Rada HMP schválila dne 1. 8. 2022. V rámci tohoto pilotního projektu budou otestovány možnosti technologie obrazové analýzy a umělé inteligence pro pravidelné monitorování stavu veřejného prostranství a jeho prvků. Mezi to patří např. monitoring průjezdné šířky pro vozidla integrovaného záchranného sboru, kontejnerů na odpad a jejich nejbližšího okolí, parkujících vozidel a činnosti obsluhy svozových vozidel. Vyvinutý systém bude umět identifikovat požadované informace bez zásahu člověka, a to tak, že v obraze rozpozná definované prvky a jejich vlastnosti. Získaná anonymizovaná data následně zašle k další analýze, která vyhodnotí odchylky od výchozího stavu. Na konci roku 2022 proběhly předběžné tržní konzultace s potencionálními dodavateli technologií a započala příprava veřejné zakázky. Projekt získal 3. místo v soutěži Zlatý erb vyhlašované v rámci konference Internet ve státní správě a samosprávě.

 

Dalším projektem, který byl v průběhu roku 2022 formálně zahájen, je projekt MaaS APP – jednotná registrace a platba pro služby mobility, který byl Radou HMP schválen dne 2. 8. 2022. Cílem tohoto projektu je vytvoření inovativního systému jednotné registrace a platby za služby sdílené mobility v hlavním městě Praze a regionu obsluhovaném spoji Pražské integrované dopravy. Inovativní řešení bude spočívat v rozšíření funkcí aplikace PID Lítačka (potažmo Moje Praha) o funkce jednotné registrace uživatelů v rámci ekosystému nabízených forem dopravy (bikesharing, carsharing, taxi apod.) a umožnění platby za využité služby z jednoho místa. Projekt se nachází v iniciační fázi, kdy jsou navazovány vztahy s poskytovateli mobility. Dále byly zahájeny práce na návrhu business modelu, technické specifikace a architektury. Na samotném závěru roku 2022 proběhl marketingový průzkum s cílem zmapovat míru zkušeností se sdílenými službami v Praze a zjistit zájem o aplikaci, která by integrovala sdílené služby. Výsledky průzkumu validují přínosy projektu MaaS APP a potvrzují, že je role města jako integrátora této služby přijímána pozitivně.

 

Dne 29. 8. 2022 byl k realizaci schválen projektový záměr s názvem Datová integrace parkovišť ve spádové oblasti Prahy. Ten si klade za cíl snížit dopravní zátěž na území Prahy prostřednictvím zefektivnění parkování osobních automobilů na parkovištích za hranicemi města pro cestující, kteří by na své cestě do Prahy dále využili prostředky veřejné dopravy. Vyšší efektivity využití parkovacích míst na parkovištích za hranicemi Prahy bude dosaženo prostřednictvím datové integrace statických geoprostorových dat, statických doménových dat, dynamických informací o volných kapacitách parkovacích stání na parkovištích ve spádové oblasti Prahy a integrací služeb rezervace a platby. Informace o parkovištích bude pro uživatele k dispozici prostřednictvím mobilní aplikace PID Lítačka, která ho na vybrané parkovací místo bude dále navigovat. V druhé polovině roku 2022 probíhalo navazování smluvních vztahů s provozovateli parkovišť a příprava prostředí pro integraci dat.

 

S odborem dopravy Magistrátu HMP byla v roce 2022 uzavřena objednávka na rozšíření analytické části, tzn. dashboardů a vyhodnocení dat u projektu Cyklosčítače, díky kterému jsou k dispozici užitečná data o vytíženosti cyklostezek v reálném čase. Rozšíření analytické části spočívalo mimo jiné i ve vytvoření nového dashboardu, který umožňuje porovnání vybraných sčítačů za vybraná období a zároveň korelaci s počasím. Tento dashboard je již tradičně zveřejněn společně s ostatními na webu: golemio.cz/data/cyklodoprava.

 

Součástí spolupráce s odborem dopravy Magistrátu HMP je i projekt Zjišťování intenzity pěší dopravy ve veřejném prostoru. Operátor ICT (OICT) dále ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje HMP (IPR) vytvořil Implementační plán, který obecně shrnuje možnosti vybraných lokalit pro další rozvoj této technologie a jejího využití na území metropole.

 

Radou HMP byla v srpnu 2022 schválena závěrečná zpráva k projektu Komplexní řízení energetiky v budovách HMP, který se věnoval jak přezkoumání stávající spotřeby energie a vody, tak možnostem zefektivnění spotřeby. Jeho součástí byl rovněž návrh metodických postupů. Projekt byl zasmluvněn 14. 10. 2022 a přešel do běžného provozu.

 

Dalším projektem zaměřeným na oblast energetiky, který byl ukončen s pozitivními výsledky, je projekt Energetický ekosystém. Ten se detailně věnoval tvorbě systému hodnocení budov ve vlastnictví města. Jeho přínosem je kvalifikované rozhodování o směřování investic do energetických opatření a inovací v budovách a objektech. Závěrečnou zprávu s vyhodnocením projektu schválila Rada HMP v lednu 2023.

 

Zástupci projektové kanceláře OICT Smart Prague se během první poloviny roku intenzivně věnovali přípravě dokumentu s názvem Porovnání variant Generelu elektromobility: Koncese s JV model, který Rada HMP dne 19. 9. 2022 projednala a schválila. Zároveň byl OICT vyzván k přípravě Koncesní dokumentace pro veřejné výběrové řízení na dodavatele elektromobility.

 

V průběhu celého roku 2022 pokračoval rutinní provoz projektu s názvem Chytrý svoz odpadu. Ten se věnuje kontrole stavu a naplněnosti nádob na separovaný odpad za pomoci IoT senzorů, které jsou umístěné převážně v podzemních nádobách a nádobách se spodním výsypem. Informace o zaplněnostia svozech nádob jsou dostupné zaměstnancům HMP, městským částem i široké veřejnosti v aplikaci Moje Praha. V průběhu roku 2022 již došlo k rozšíření projektu na cca 1200 kusů senzorů. Do budoucna je plánováno rozšíření do všech nádob se spodním výsypem, tj.  cca 7000 kusů.

 

Ve spolupráci s odborem ochrany prostředí Magistrátu HMP byla v roce 2022 zahájena realizace projektu RFID čipy v odpadových nádobách, který navazuje na projekt Chytrého svozu odpadu. Jeho hlavním cílem je vytvořit komplexní nástroj pro detekci svozů u nádob na tříděný odpad s horním výsypem. Odpadové nádoby osazené RFID čipy detekované s pomocí RFID čteček umístěných na svozových vozech budou sbírat data, která zajistí informace o skutečně provedených svozech u sledovaného vzorku nádob na separovaný odpad zařazených do pilotního testování. Ve druhé polovině roku 2022 proběhlo výběrové řízení na dodavatele RFID čipů. Následovat bude instalace technologie na 400 kusů nádob na odpad s horním výsypem a faktické zahájení pilotní provoz.

 

V průběhu roku 2022 byl dokončen projekt s názvem Zdravá třída – měření hladiny oxidu uhličitého ve školách. Pilotní testování probíhalo ve školním roce 2021/2022 ve třídách Gymnázia na Vítězné pláni prostřednictvím dvou druhů čidel, které měřily hladinu oxidu uhličitého (CO2), teplotu a vlhkost. Čidla byla vybavena světelným indikátorem, který při překročení hraničních limitů upozornil učitele na to, že je ve třídě potřeba vyvětrat. Za účelem vyhodnocování dat vznikl v datové platformě OICT Golemio příslušný dashboard. Měření ukázala, že v průběhu jedné vyučovací hodiny může koncentrace CO2 vystoupat až o násobky hraničních hodnot. Z testování je zřejmé, že podobná technologie na sledování vnitřního prostředí je vhodná nejen v objektech vzdělávacího charakteru, ale své uplatnění by našla i v administrativních budovách, v domovech pro seniory, resp. všude tam, kde se v uzavřených vnitřních prostorách koncentruje větší množství osob a hrozí tak překročení hygienické normy C02. Projekt se umístil na druhém místě soutěže Egovernment The Best 2022 v kategorii projekty měst. Projekt byl dokončen a závěrečná zpráva je zveřejněná na webu.

 

Dalším z projektů, které byly během roku 2022 dokončeny, je projekt s názvem Inovativní technologie pro správu dopravního značení – Chytré značky. Hlavním cílem pilotního projektu bylo otestovat IoT technologii, která poskytne nové informace, jako GPS pozice, pozice vůči geomagnetickému poli Země, změna polohy od výchozího stavu apod., u dopravních značek, a to jak mobilních, tak i pevných. Technologie měla pomoci detekovat změny stavu dopravního značení, jako je otočení, přemístění, vychýlení způsobené vlivem větru nebo vandalismem apod. V rámci pilotního projektu bylo instalováno 163 ks senzorického řešení, které bylo po dobu 12 měsíců testováno. Z výsledků testování je patrné, že současná technologie není dostatečně přesná. Projekt byl ukončen a jeho detailním vyhodnocením se zabývá závěrečná zpráva.

 

V první polovině roku 2022 zástupci projektové kanceláře OICT Smart Prague pro HMP zorganizovali několik měsíců trvající soutěž s názvem Pražský inovační maraton – Nakopni Prahu 2022. Jednalo se o již třetí ročník soutěže, jejíž podstatou je zapojení veřejnosti do problematiky městských inovací a následná projektová podpora nejlepších tří nápadů. V Nakopni Prahu mohly soutěžit dvou až pětičlenné týmy, které přišly s nápadem na řešení jedné z vypsaných výzev. Na prvním místě soutěže se umístil tým Zavaděči s projektem Řadička, který se věnoval problematice řazení tramvají ve významných dopravních uzlech. Druhé místo obsadil tým reKáva s nápadem na chytrý svoz kávové sedliny z kaváren a dalších zapojených institucí a její následné využití v komunitních zahradách. Na třetím místě se umístil tým Gamifit s nápadem na vývoj gamifikované fitness aplikace pro děti, která následně bude nabídnuta základním školám pro možnost zatraktivnění hodin tělocviku. V druhé polovině roku 2022 probíhala ze strany OICT projektová podpora vítězných týmů, kdy byly všechny tři projekty zrealizovány. V září byla Radou HMP schválena rámcová smlouva na zajištění následujících ročníků Nakopni Prahu a ze strany OICT byla zahájena příprava ročníku Nakopni Prahu 2023.

 

Projektová kancelář již od roku 2017 mapuje pokrok hlavního města v naplňování Koncepce Smart Prague do roku 2030 a rozvoj konceptu Smart City v Praze formou ročenky Smart Prague Index. V roce 2022 vyšlo již 5. vydání ročenky, která sleduje, jak se Praha pomocí prvků Smart City vyvíjí k chytřejší a udržitelnější podobě, slouží zástupcům města k efektivnějšímu plánování, je zdrojem informací odborné veřejnosti, akademické sféře a v neposlední řadě se i jejím prostřednictvím Praha prezentuje v zahraničí. Ve sledovaném období došlo ke sběru a vyhodnocení dat sledovaných indikátorů, ke grafickému zpracování a vydání ročenky za rok 2021 v českém a anglickém jazyce a také k aktualizaci webové stránky ročenky. Smart Prague Index zaujal i experty programu OSN pro lidská sídla, kteří jej dali za příklad v publikaci Global Review of Smart City: Governance Practices.

 

V roce 2022 i nadále pokračovaly aktivity spojené s projektem CRAFT – Creating Actionable Futures a NEB-STAR – New European Bauhaus Stavanger. Zároveň započala koordinace dalšího evropského projektem v rámci Horizon Europe “ASCEND” připraveného ve spolupráci s Pražskou developerskou společností, Pražským Sdružením Obnovitelné energie a UCEEB ČVUT. Zároveň bylo s UCEEB CVUT konzultováno další společné zapojení do evropských projektů v rámci výzev pro 2023. Mimo to byly navázány kontakty s několika potenciálními zahraničními partnery pro spolupráci na nadcházejících grantových výzvách, např. City of Pamplona.  

S projekty a činností projektové kanceláře OICT Smart Prague se lidé mohli seznámit na firemním stánku na pražském festivalu pop-kultury Comic Con 2022. Další možností, jak se veřejnost může dozvědět více o chytrých inovačních projektech, je promo video, které bylo natočeno v roce 2022 a je dostupné online. Ve spolupráci s Královstvím železnic byl v roce 2022 připraven zábavně-naučný program Poznej chytrou Prahu, který hravou formou dětem ukazuje, jak moderní technologie a nejrůznější inovativní vychytávky fungují v hlavním městě.

Propojené projekty

Mobilita budoucnosti

Intermodální plánovač trasy

Rutinní provoz

Operátor ICT, a. s.
Mobilita budoucnosti

MaaS APP - Jednotná registrace a platba z jednoho místa za služby mobility

Projekt zrušen

Operátor ICT a.s.
Mobilita budoucnosti

Datová integrace parkovišť ve spádové oblasti Prahy

Implementace projektu

Operátor ICT, a. s.
Mobilita budoucnosti

Pokročilá videoanalýza dopravního proudu

Implementace projektu

Operátor ICT a.s.
Lidé a městské prostředí

Monitoring mikroklimatických parametrů urbanizovaného prostředí

Vyhodnocení projektu

Operátor ICT, a.s.
Bezodpadové město

RFID odpadové nádoby

Pilotní provoz projektu

Operátor ICT, a.s.
Lidé a městské prostředí

Inovativní technologie pro správu dopravního značení

Projekt dokončen

Operátor ICT, a.s.
Bezodpadové město

Chytrý svoz odpadu

Rutinní provoz

Operátor ICT, a.s.
Chytré budovy a energie

Energetický ekosystém

Projekt dokončen

Operátor ICT, a.s.
Chytré budovy a energie

Energetika v budovách hlavního města Prahy

Rutinní provoz

Operátor ICT, a.s.
Chytré budovy a energie

Digitální měření energií

Rutinní provoz

Operátor ICT, a.s.
Chytré budovy a energie

Komplexní řízení energetiky v budovách

Rutinní provoz

Operátor ICT, a.s.
Mobilita budoucnosti

Generel rozvoje dobíjecí infrastruktury v hlavním městě Praze do roku 2030

Rutinní provoz

Operátor ICT, a.s.
Lidé a městské prostředí

Mobilní monitoring vybraných prvků veřejného prostranství v hl. m. Praze

Projekt zrušen

Operátor ICT, a.s.
Lidé a městské prostředí

Mezinárodní inovační projekty

Rutinní provoz

Operátor ICT, a.s.
Chytré budovy a energie

Zdravá třída - měření hladiny oxidu uhličitého ve školách

Projekt dokončen

Operátor ICT, a.s.
Lidé a městské prostředí

Pražský inovační maraton - Nakopni Prahu

Rutinní provoz

Operátor ICT, a.s.