Městské části

Pravidla pro poskytování finančních prostředků městským částem z rezervy Smart Cities na rok 2017 na spolufinancování projektů Smart City.

Hlavní město Praha se v rámci naplňování koncepce Smart City a strategického konceptu Smart Prague rozhodlo finančně podpořit projekty městských částí hl. m. Prahy, které přispějí k jeho rozvoji, a to na základě usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1684 ze dne 18. 7. 2017.

Smart Cities projekty jsou takové projekty, které inovativním způsobem přispívají ke zlepšování a fungování infrastruktury, technologií a služeb města a jejich cílem je zlepšit kvalitu života, konkurenceschopnost a udržitelnost rozvoje města. V podmínkách Hlavního města Prahy hovoříme o daných projektech zapadajících do koncepce Smart Prague.

Projekty, na které by městské části chtěly čerpat finance z rezervy projektu, musí být v souladu s koncepcí Smart City a směřovat do jedné z šesti oblastí strategického konceptu Smart Prague:

Součástí všech Smart projektů musí být zároveň sběr tzv. datových sad (vysvětlení níže). Jedná se např. o data o kvalitě ovzduší, teplotě, ale třeba i hluku nebo hustotě dopravy. Náklady na import dat do datové platformy budou hrazeny plně městskou částí.

Žádost o dotaci z rezervy Smart Cities předkládají městské části na formuláři Žádost MČ HMP o poskytnutí finančních prostředků z rezervy Smart Cities ve schváleném vlastním rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2017 na spolufinancování projektu Smart City, která je přílohou schváleného usnesení Rady hl. m. Prahy a byla městským částem odeslána MHMP.

Žadatel může získat dotaci ve výši 50% podílu žadatele na celkových, investičních i neinvestičních výdajích projektu, maximálně však 5 mil. Kč.

Celkový objem rezervy Smart Cities ve schváleném rozpočtu vl. hl. m. Prahy činí 100 mil. Kč.

Podmínky poskytnutí finančních prostředků na projekt je existence dvoustranné smlouvy mezi Operátorem ICT a městkou částí o využití dat generovaných projektem a způsobu evaluace přínosů projektu. Každý podpořený projekt, respektive jeho výstupy, musí být v přiměřeném rozsahu označeny logem Smart Prague a logem hl. m. Prahy.

Bližší podmínky jsou uvedeny ve dvoustranné smlouvě, která bude spolu s žádostí o dotaci podepsána starostou/kou městské části.

Předpokládaný formát import dat do datové platformy: JSON, XML, CSV.

Předpokládány typ komunikace pro sběr senzorických dat a zpětnou komunikaci se senzory: Vystavit / konzumovat REST API, Typ přijímaných dat: urlencoded (GET) a x-www-form-urlencoded, JSON a XML.

Pro sběr dat ze sensorů do datové platformy je potřeba, aby byl systém dodavatele schopen online přenášet data sensorů pomocí REST API, tj. jakmile je nová informace ze sensoru dostupná, odešle se neprodleně do Datové platformy. Tato podmínka je nutná pro připojení sensorů. Nad rámec REST API může dodavatel podporovat další způsoby přenosu dat.

Městská část může požádat Operátora ICT, aby senzory ze Smart City projektu byly spravovány přímo z datové platformy nebo dalšího systému pracujícího nad ní. V tomto případě je potřeba, aby systém dodavatele zpřístupnil REST API pro všechny funkce, které nabízí ve své aplikaci na jejich správu. Datová platforma pak může nabízet centralizovanou správu těchto sensorů bez nutnosti pracovat s další aplikaci. Platforma by byla konzumentem takovéhoto API.

Žádost o vyjádření zasílejte na adresu:
Operátor ICT, a.s.
Dělnická 213/12
170 00 Praha 7
IČO: 02795281

Vyjádření Vám zašleme do 10 pracovních dní zpět na adresu uvedenou v Žádosti.

Žádosti doplněné o vyjádření Operátora ICT lze předkládat na MHMP v termínu od 18. 8. 2017 do 24. 11. 2017. Žádosti o čerpání finančních rezerv projektu Smart Cities zasílá městská část primátorce hl. m. Prahy, řediteli Odboru informatiky Magistrátu hl. m. Prahy (MHMP) a na vědomí zástupkyni ředitele MHMP pro Sekci finanční a správy majetku. Každá žádost musí být podepsána starostou/tkou městské části hl. m. Prahy.
Žádosti splňující formální náležitosti s kladným vyjádřením Operátora ICT a.s. budou předkládány k projednání Komisi Rady HMP pro rozvoj konceptu Smart Cities hl. m. Praze, po té Radě HMP a následně Zastupitelstvu hl. m. Prahy v pořadí, ve kterém na MHMP přišly, a to až do vyčerpání alokace. Žádosti pro rok 2017 budou projednány nejpozději na prosincovém jednání ZHMP.

Rolí Operátora ICT, a.s., je posouzení předmětné žádosti, zda je daný projekt v souladu s koncepcí Smart Prague a následně doporučuje nebo nedoporučuje HMP projekt realizovat.

Kontakt:
smartprague@operatorict.cz

Přílohy:
Usnesení Rady hlavního města Prahy číslo 1684 ze dne 18. 7. 2017 (.pdf)
Smlouva o spolupráci pro účely čerpání finančních prostředků z rezervy Smart Cities (.docx)
Žádost o finanční podporu (.doc)
Postup při vyřizování žádosti MČ HMP o poskytnutí dotace z rezervy Smart Cities (.pdf)