Energetika v budovách hlavního města Prahy

Chytré budovy a energie

image-energetika-v-budovach-hlavniho-mesta-prahy

Projektová kancelář Smart Prague společně s datovou platformou hl. města Prahy Golemio zpracovala analýzu zaměřenou na data týkající se spotřeb energií v budovách ve vlastnictví hlavního města Prahy. Analyzovaná data jsou produktem ostatních projektů zaměřujících se na energetiku, které můžete najít na webu Smart Prague.

Dashboardy se zaměřují na potenciál úspor vlivem zavedení hospodárných opatření na obálce budovy (zateplení, výměna oken), tak i technických úspor (LED osvětlení, účinnější zdroje vytápění apod.). Dalším parametrem, navazujícím na klimatický závazek, který schválila Rada hlavního města Prahy na jaře roku 2019, kde se zavázala ke snížení emisí CO2 do roku 2030 o 45 % a do roku 2050 o 100 %, je potenciál úspor na CO2 a také plnění klimatického závazku prostřednictvím hospodárných opatření na budovách.

V interaktivním reportu si můžete prohlédnout informace o energetických vlastnostech budov hlavního města Prahy nebo se podívat přímo na spotřeby energií vybraných městských budov, kde byly instalovány dálkové odečty měření spotřeb energií.

 

Funkce

  • On-line přehled o stavu budov a jejich potenciálu aplikace úsporných opatření
  • Sledování plnění klimatického závazku

 

Přínos

  • Informace o stavu budov MHMP na jednom místě
  • Sledování spotřeb energií
  • Efektivní řízení města při správě svého majetku
  • Předpokládané úspory 15 % při návrhu a zavedení opatření

 

Projekt

Na základě dat získaných z projektů Energetický ekosystém, Komplexní řízení energetiky a EPC byl navrhnut a zpracován vizuál s informacemi ohledně budov zahrnutých do jednotlivých projektů a zároveň vypočítán potenciál úspor, jak energií, tak i emisí CO2.

 

Realizace

3. čtvrtletí 2019 – 4. čtvrtletí 2019: pilotní provoz

Od 1. čtvrtletí 2020: rutinní provoz

 

Tým

Operátor ICT, a.s. – návrh a tvorba analýzy

Magistrát hl. m. Prahy 

 

 

Dashboard výše znázorňuje budovy ve vlastnictví hlavního města Prahy zahrnuté do energetických pilotních projektů. Tyto pilotní projekty jsou zaměřeny na dosažení energetických úspor. Budovy jsou rozděleny dle jejich využití, příslušností k městské části a jejich energetické náročnosti dle energetických štítků.

 

Budovy jsou konstruovány z různých materiálů s rozdílným prostupem tepla. V rámci energetických úspor zlepšujeme parametry obálky budov jejím zateplením a výměnou oken. Tento vizuál zobrazuje souhrnný přehled stavebních materiálů ze kterých jsou budovy konstruovány a jejich míru zateplení.

 

Kromě obálky budovy je pro energetiku důležité technologické zařízení budov. Jedná se o technologie, které jsou využívány k vytápění, ohřívání vody, chlazení, větrání a v neposlední řadě k osvětlení objektů. Tento vizuál zobrazuje souhrnný přehled těchto technických zařízení u sledovaných budov.

 

Každá budova ke svému vytápění využívá elektřinu, plyn, teplo nebo různou kombinaci těchto komodit. Tento vizuál zobrazuje přehled měsíčních spotřeb jednotlivých energetických komodit u vybraných budov s  dálkovým odečtem energií a zobrazuje agregované měsíční spotřeby elektřiny, vody, plynu a tepla. Tyto hodnoty jsou součtem jednotlivých měřených hodinových spotřeb za daný měsíc. Velkým přínosem tohoto dálkového on-line meteringu je například možnost sledovat, jak se vyvíjí spotřeba energie v budově po zavedení konkrétních energetických opatření, např. zateplení budovy, modernizaci technických zařízení a pod., a zhodnotit přínos, a míru úspory financí a emisí CO2. Data jsou dále používána pro energetický management, kde slouží pro vyhodnocování potenciálu úspor při zavádění jednotlivých úsporných opatření.

 

 

Hlavní město Praha se zavázalo v rámci klimatického závazku k postupnému snižování energetické náročnosti budov, s čímž úzce souvisí také snižování produkce emisí CO2. Tento vizuál znázorňuje jednak souhrnný přehled budov, na kterých byla uskutečněná nějaká energetická opatření a jednak potenciál úspor spotřeby energií a s tím spojené emise CO2.

Stav projektu

Rutinní provoz

Operátor ICT, a.s.

Máte nápad jak zlepšit Prahu?