Smart Prague Index

Ročenka, která mapuje pokrok metropole

Koncepce Smart Prague

Bezpečná a odolná Praha

Koncepce Smart Prague do roku 2030 stanovuje základní požadavky pro implementované projekty. Pro úspěšné sledování naplňování strategie Smart Prague vznikla metodika Smart Prague Index (SPI). Metodika vychází z globálního indexu Cities in Motion (CIMI) a slouží jako nástroj měření "komplexní chytrosti" Smart Prague projeků. SPI mapuje výchozí stav, sleduje vývoj "chytrosti" Prahy v čase, monitoruje dopady a vyhodnocuje úspěšnost implementovaných projektů z hlediska principů Koncepce. Metodika zároveň pomáhá identifikovat slabá místa a vyhodnocovat nové přístupy k řešení problémů.

Veškerá řešení smart cities by měla vycházet z pěti základních principů. "Chytrá" města jsou:

 • Ekologická;
 • Inovativní;
 • Přátelská a motivující;
 • Digitální a otevřená;
 • a zároveň Bezpečná a odolná.

Cílem smart cities projektů je udržitelný růst a vysoká kvalita života obyvatel.

Více o koncepci Smart Prague

Cíle Koncepce Smart Prague jsou v současné době naplňovány do roku 2030. Koncepce vznikla v návaznosti na definované priority města. Ty byly nastavené Strategickým plánem hl. m. Prahy (HMP) a sektorovými koncepcemi, jež byly poté dále zkoumány ve vztahu k možnostem aplikace technologických trendů.

Koncepce definuje šest oblastí:

 • Mobilita budoucnosti;
 • Datová oblast;
 • Atraktivní turistika;
 • Chytré budovy a energie;
 • Lidé a městské prostředí;
 • Bezodpadové město.

Každá z těchto klíčových oblastí je dále rozpracována do vizí roku 2030 s ohledem na nejlepší dostupnou praxi, a následně do tematických okruhů pro každou z nich.

V rámci konceptu Smart Prague vystupuje Operátor ICT, a. s. (OICT) v roli inovačního a projektového manažera. Při řešení pražských výzev využívá inovativních technologií a postupuje v maximálním možném rozsahu, zároveň ale respektuje kompetenční neutralitu. Přihlíží i ke kontextu s dalšími rozvojovými projekty spojenými s digitalizací úřadu.

Celá koncepce SPI vznikla na základě indexu Cities in Motion (CIMI) vyvinutého společností Ernst & Young. CIMI hodnotí města na základě vzájemného srovnání až ve stovkách indikátorů agregovaných v několika dílčích tematických oblastech. Výchozím bodem při vytváření metodiky pro SPI bylo 5 + 1 strategických oblastí Koncepce Smart Prague, jejichž vhodný vývoj je popsán prostřednictvím specifických, kvalitativně nastavených strategických cílů. Každý z nich je v rámci SPI popsán prostřednictvím konkrétních kvantifikovatelných indikátorů a sdružuje se do tematických okruhů inspirovaných indexem CIMI.

Smart Prague Index graf 01

Ekologická

Snižuje znečištění a zlepšuje
životní prostředí (např. pomocí
řízení spotřeby energií a
materiálu včetně odpadu)

Inovativní

Staví na nových obchodních
modelech a využívá materiály a
technologie

Přátelská & motivující

Do svých projektů zapojuje obyvatele měst a
zainteresované strany včetně podnikatelské
sféry

Digitální & otevřená

Je podporována informačními
systémy, které jsou efektivně
integrovány, generovaná data
se v maximální míře stávají
otevřenými daty

Smart Prague Index ročenka

Smart Prague Index

ročenka 2022

Od roku 2017 městská společnost Operátor ICT a.s. každoročně vydává ročenku Smart Prague Index. Pomocí konkrétních měřitelných indikátorů a každoročního vyhodnocování analyzuje vývoj Prahy, sleduje trendy, shrnuje úspěchy hlavního města a je cenným podkladem pro jeho další rozvoj.

*Všechna data, která jsou ve Smart Prague Indexu použita pochází od jednotlivých městských organizací, pražských městských částí a dalších partnerů, kteří odpovídají za jejich správnost.

Oblasti SPI

Jak si Praha vede?

SPI mapuje pokrok Prahy pomocí definovaných indikátorů v šesti oblastech.

Smart Prague Index

K čemu slouží

Datová oblast

Nezávislá, komplexní a přehledně strukturovaná metoda

Datová oblast

Nástroj pro sledování úspěšnosti implementace projektů Smart Prague

Datová oblast

Zdroj informací pro plánování (směřování) vhodných budoucích projektů

Datová oblast

Přehled o naplňování vize Smart Prague

Smart Prague Index

Jak vznikl?

Výchozím bodem při vytváření metodiky pro Smart Prague Index (SPI) bylo 5+1 strategických oblastí Koncepce Smart Prague, jejichž vhodný vývoj je popsán prostřednictvím specifických, kvalitativně nastavených, strategických cílů. Tyto cíle jsou interpretovány jako obecné projevy chytrosti, které odráží trendy vývoje chytrých měst v dané oblasti. Každý z definovaných strategických cílů je v rámci SPI popsán prostřednictvím konkrétních kvantifikovatelných indikátorů.

Propojenost indikátorů:

Smart Prague Index graf 02

Měření chytrosti

Hodnocení SPI a CIMI

Každoročně dochází k porovnání "chytrých" měst na základě specificky stanovených kritérií. Tyto klíčové indikátory pro srovnání měst ve světě a jeho regionech využívá i index Cities in Motion (CIMI), z jehož přehledné a jednoduché metodologie vychází i Smart Prague Index (SPI). Posun na žebříčku měst ve vybraných oblastech CIMI nepřímo vyjadřuje i posun v relevantních oblastech SPI, neboť mezi indikátory CIMI a SPI v těchto oblastech existuje korelace.

Zatímco "vývoj" Prahy s využitím metodologie SPI můžeme díky její konzistentnosti porovnávat, počet a typ vybraných indikátorů indexu CIMI se meziročně mírně porměňuje, kvůli čemuž není možné nabídnout meziroční srovnání pro jednotlivá města. Z více než 180 pravidelně porovnávaných měst se však Praha od roku 2017 umisťuje na předních příčkách, konkrétně v první čtvrtině všech hodnocených metropolí. Každoročně se pak zařazuje na vedoucí pozici regionu "východní Evropa".

Hodnocení prostřednictvím SPI a CIMI probíhá každoročně, vzhledem k dostupnosti dat je vyhodnocení SPI prováděno přibližně v polovině kalendářního roku.

Hodnocení Prahy

IMD Smart City Index 2022

IMD Smart City Index je jedním z předních světových hodnocení "chytrých měst". Podílí se na něm Institut pro vývoj managementu (IMD) a Singapore University for Technology and Design (SUTD). Index hodnotí města z celého světa na základě jejich "chytrosti", přičemž "chytrost" je definována jako míra, do jaké města využívají technologii pro zlepšení kvality života svých obyvatel. Hodnocení je založeno na občanském hlasování a odráží, jak dobře města splňují potřeby svých obyvatel.

Index je rozdělen do dvou hlavních pilířů: Struktura a Technologie. Struktura hodnotí města na základě infrastruktury a klíčových služeb. Technologie posuzuje, jak dobře města využívají technologie a inovace ke zlepšení kvality života občanů. Index IMD Smart City Index také zahrnuje zpětnou vazbu občanů - jak dobře technologie slouží jejich potřebám a zlepšují jejich životy.

Hodnocení Prahy dle IMD Smart City Index

(upravená metodologie 2023)

2019202020212023
Pozice841014
Smart City rating (AAA-D) AAA
Factor ratings - Structures (AAA-D) A
Factor ratings - Technologies (AAA-D) A

SMART PRAGUE INDEX byl vyvinut ve spolupráci s poradenskou společností EY