Smart Prague Index

Ročenka, která mapuje pokrok metropole

Koncepce Smart Prague

Bezpečná a odolná Praha

Koncepce Smart Prague do roku 2030 stanovuje základní požadavky pro implementované projekty. Aby bylo možné sledovat naplňování strategie Smart Prague, vznikla úpravou globálního Smart City Indexu Metodika Smart Prague Index, která slouží jako nástroj pro měření "komplexní chytrosti" projektů Smart Prague. SPI mapuje výchozí stav, sleduje vývoj chytrosti Prahy v čase, monitoruje dopady a vyhodnocuje úspěšnost implementovaných projektů z hlediska principů Koncepce, pomáhá identifikovat slabá místa a vyhodnocovat nové přístupy k řešení problémů.

Veškerá řešení chytrého města by měla vycházet z pěti základních principů, a to že město je: Ekologické, Inovativní, Přátelské a motivující, Digitalizované a Bezpečné a odolné.

Více o koncepci Smart Prague

Koncepce Smart Prague do roku 2030 stanovuje základní požadavky pro implementované projekty, ty však dostatečně nepokrývají potřebu celkového hodnocení potenciálu projektů a jejich následného dopadu ani přesně nedefinují jejich reálný přínos z hlediska úspěšného naplňování strategie Smart Prague. Z tohoto důvodu bylo v roce 2017 rozhodnuto vytvořit nástroj, který by takovéto hodnocení dokázal aplikovat pro potřeby hl. m. Prahy. Úpravou globálního Smart City Indexu na specifické podmínky a cíle hlavního města vznikl ve spolupráci s poradenskou společností Ernst & Young Smart Prague Index vycházející z výše zmíněné koncepce Smart Prague 2030.

Znát dokonale město je základem k jeho efektivnímu řízení. Smart Prague Index tak poskytuje hl. m. Praze zmapování výchozího stavu, sledování změn v čase a monitorování dopadu a vyhodnocení úspěšnosti implementovaných projektů z hlediska principů koncepce Smart Prague, může identifikovat slabá místa a vyhodnocovat nové přístupy k řešení problémů. Pravidelným sledováním indikátorů využívaných k měření smartifikace města se rozšiřuje základna snadno dostupných dat, která jsou využívána pro plánování rozvoje města a jeho udržitelnost.

Smart Prague Index graf 01

Ekologická

Snižují znečištění a zlepšují
životní prostředí (např. pomocí
řízení spotřeby energií a
materiálu včetně odpadu)

Inovativní

Staví na nových obchodních
modelech a využívají materiály a
technologie

Přátelská & motivující

Do svých projektů zapojují obyvatele měst a
zainteresované strany včetně podnikatelské
sféry

Digitální & otevřená

Jsou podporována informačními
systémy, které jsou efektivně
integrovány, generovaná data
se v maximální míře stávají
otevřenými daty

Smart Prague Index ročenka

Smart Prague Index

ročenka 2022

Od roku 2017 městská společnost Operátor ICT a.s. každoročně vydává ročenku Smart Prague Index. Pomocí konkrétních měřitelných indikátorů a každoročního vyhodnocování analyzuje vývoj Prahy, sleduje trendy, shrnuje úspěchy hlavního města a je cenným podkladem pro jeho další rozvoj.

Oblasti SPI

Jak si Praha vede?

SPI mapuje pokrok Prahy pomocí definovaných indikátorů v šesti oblastech.

Smart Prague Index

K čemu slouží

Datová oblast

Nezávislá, komplexní a přehledně strukturovaná metoda

Datová oblast

Nástroj pro sledování úspěšnosti implementace projektů Smart Prague

Datová oblast

Zdroj informací pro plánování (směřování) vhodných budoucích projektů

Datová oblast

Přehled o naplňování vize Smart Prague

Smart Prague Index

Jak vznikl?

Výchozím bodem při vytváření metodiky pro Smart Prague Index (SPI) bylo 5+1 strategických oblastí Koncepce Smart Prague, jejichž vhodný vývoj je popsán prostřednictvím specifických, kvalitativně nastavených, strategických cílů. Tyto cíle jsou interpretovány jako obecné projevy chytrosti, které odráží trendy vývoje chytrých měst v dané oblasti. Každý z definovaných strategických cílů je v rámci SPI popsán prostřednictvím konkrétních kvantifikovatelných indikátorů.

Propojenost indikátorů:

Smart Prague Index graf 02

Měření chytrosti

Hodnocení SPI a CIMI

Vzhledem k významnému postavení Prahy v rámci evropské i globální sítě měst je doporučen také postup pro její srovnání s jinými městy, které řeší podobné výzvy a jsou srovnatelné s Prahou. Pro zajištění konzistentnosti a zároveň jednoduchosti je navrženo využití klíčových indikátorů každoročně publikovaného indexu Cities in Motion (CIMI). Posun na žebříčku měst ve vybraných oblastech CIMI nepřímo vyjadřuje i posun v relevantních oblastech SPI, neboť mezi indikátory CIMI a SPI v těchto oblastech existuje korelace.

Hodnocení prostřednictvím SPI a CIMI probíhá každoročně, vzhledem k dostupnosti dat je vyhodnocení SPI prováděno přibližně v polovině kalendářního roku.

Za rok 2021 nebyl žebříček CIMI vyhodnocován.

CIMI index

Výsledky

Praha2017201820192020Meziroční změna
Hospodářství
(Economy)
938296888
Lidský kapitál
(Human capital)
7361573720
Sociální soudržnost
(Social cohesion)
53129227
Životní prostředí
(Environment)
142326304
Správa
(Governance)
11460823547
Územní plánování
(Urban planning)
219481909
Mezinárodní ohlas
(International projection)
162720233
Technologie
(Technology)
10518467933
Mobilita a přeprava
(Mobility and transportation)
6766574413
Celkové umístění
(Overall ranking)
414047398

SMART PRAGUE INDEX byl vyvinut ve spolupráci s poradenskou společností EY