Lidé a městské prostředí

Lidé a městské prostředí

Chytré technologie zvýší bezpečnost v metropoli, pokročilé asistivní a informační technologie pomohou podpořit a dlouhodobě udržet vysokou kvalitu života a zdravého životního stylu. Data ze senzorů přispějí ke zlepšení životního prostředí. Digitalizace a moderní technologie umožní městu využívat vhodné metody participace veřejnosti.

Počet uživatelů městských aplikací

Cílem mobilní aplikace Moje Praha je usnadnit všem občanům orientaci v městském prostoru a nabízí zásadní informace z veřejného prostoru, parkovací zóny a možnost placení parkování, dopravní informace, kulturní aktuality, ale samozřejmě i kontakty a otevírací doby na úřady a další praktické informace. Aplikace Změňte.to je jednotné místo, které uživatelům nabízí možnost posílat návrhy a podněty pracovníkům magistrátu a jeho podřízeným organizacím s nápady nebo doporučením ke změně.

Zdroje: Operátor ICT a.s.

Počet podaných podnětů a návrhů

Graf sleduje počet podaných podnětů a návrhů pomocí aplikací Změnte.to a Mám nápad. V loňském roce došlo k poklesu návrhů Změnte.to v souvislosti s covidovou krizí.

Zdroje: Operátor ICT a.s.

Počet a rozloha městských zelených ploch s chytrým řešením

Pokročilé a senzorické technologie se postupně implementují i v oblasti správy zeleně v Praze. S pomocí senzorických dat, se kterými správci dále mohou pracovat, či přímo s pomocí automatizovaných systémů technologie přispívají ke zlepšení životního prostředí.

Zdroje: Městské části hl. m. Prahy

Počet kusů inteligentního mobiliáře

Graf popisuje počet inteligentních kusů mobiliáře na území města, včetně rozpadu na jeho jednotlivé druhy. Aktuálně se jedná o chytré lampy veřejného osvětlení, chytré lavičky, chytré odpadkové koše a chytré dopravní značky.

Zdroje: Městské části hl. m. Prahy, Operátor ICT a.s., PRE, Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Finanční prostředky participace

Graf sleduje celkovou sumu finančních prostředků pro participativní rozpočet, které uvolňují jednotlivé městské části Prahy. I přes nárůst počtu městských částí, které zavedly participativní rozpočet, je celková alokovaná částka klesající.

Zdroje: Městské části hl. m. Prahy

Smart Prague Index ročenka

Smart Prague Index

ročenka 2021

Od roku 2017 městská společnost Operátor ICT a.s. každoročně vydává ročenku Smart Prague Index. Pomocí konkrétních měřitelných indikátorů a každoročního vyhodnocování analyzuje vývoj Prahy, sleduje trendy, shrnuje úspěchy hlavního města a je cenným podkladem pro jeho další rozvoj.