Bezodpadové město

Bezodpadové město

Bezodpadové město využívá moderní technologie, obnovitelné a udržitelné zdroje, předchází vzniku odpadu a využívá principů cirkulární ekonomie, která vytváří zdravé vztahy mezi přírodou a lidskou společností. Motivuje své občany k ekologickému a hospodárnému chování.

Produkce komunálního odpadu v Praze

Na tomto grafu je znázorněno porovnání roční produkce komunálního odpadu v Praze. Předpokládaným trendem v následujících letech bude navyšování produkce bio odpadu, který je možné dále využívat a ponižování množství komunálního odpadu, který je převážně energeticky využíván ve spalovně ZEVO Malešice nebo skládkován.

Zdroje: Vyhodnocení systému odpadového hospodářství hl. m. Prahy v letech 1998-2021

Nájezd svozových společností

Nájezd svozových společností byl v letošním roce ovlivněn pandemií COVID-19, kdy celkové nájezdy jsou nižší než byly v předchozích letech. Na grafu je zobrazeno porovnání ročního nájezdu svozových společností pro směsný odpad (SO) a směsný komunální odpad (SKO) a živnostenský odpad.

Zdroje: AVE a.s., Ipodec a.s., Komwag a.s., Pražské služby a.s.

Využívanost svozových vozidel na alternativní paliva – najeté vozokilometry

V oblasti počtu všech svozových vozů a vozidel na alternativní paliva ukazuje tento graf porovnání počtu ročních vozokilometrů najetých všemi svozovými vozidly na naftový pohon a na alternativní paliva. Vzhledem k vyřazení 1 ekologického vozidla došlo ke snížení počtu vozokilometrů najetých vozidly na alternativní pohon oproti roku 2020.

Zdroje: AVE a.s., Ipodec a.s., Komwag a.s., Pražské služby a.s.

Využívanost svozových vozidel na alternativní paliva – počty vozidel

Graf zobrazuje porovnání celkového počtu svozových vozidel a ekologických svozových vozidel (vozidel na alternativní paliva). Podíl vozidel na alternativní paliva na celkovém počtu svozových vozidel je přesto nižší než v předchozím. Počet kusů svozové techniky na alternativní pohon se průběžně mění ve vztahu k nákupu a vyřazování dosluhující techniky.

Zdroje: AVE a.s., Ipodec a.s., Komwag a.s., Pražské služby a.s.

Nádoby na tříděný odpad

Na tomto grafu je znázorněno porovnání celkového počtu nádob na tříděný odpad a počtu chytrých nádob (nádoby vybavené senzorikou, která monitoruje stavové a provozní informace, například naplnění nádoby). Z grafu je patrné, že počet obou typů nádob každoročně roste, což bylo způsobeno zavedení svozu biologického odpadu a zřízení celkem 5 651 nových stanovišť tříděného odpadu včetně tzv. „domovních“ stanovišť umístěných v bytových domech převážně na území Pražské památkové rezervace.

Zdroje: Městské části hl. m. Prahy

Množství tříděného odpadu na jednoho obyvatele

Graf zobrazuje porovnání množství jednotlivých složek vytříděného odpadu v kg jedním obyvatelem v jednotlivých letech. Z celkového množství 446,0 tis. tun odpadu vznikajícího v pražských domácnostech, je stále nejvíce zastoupen směsný odpad tvořící přibližně 58,4 %. Každý obyvatel HMP vytřídil za rok 2021 v přepočtu celkem 48,5 kg papíru, skla, plastů a nápojových kartonů dohromady.

Zdroje: Vyhodnocení systému odpadového hospodářství hl. m. Prahy v letech 1998-2021

Smart Prague Index ročenka

Smart Prague Index

ročenka 2021

Od roku 2017 městská společnost Operátor ICT a.s. každoročně vydává ročenku Smart Prague Index. Pomocí konkrétních měřitelných indikátorů a každoročního vyhodnocování analyzuje vývoj Prahy, sleduje trendy, shrnuje úspěchy hlavního města a je cenným podkladem pro jeho další rozvoj.