Smart Prague Index

Koncepce Smart Prague stanovuje základní požadavky pro implementované projekty, ty však nemohou dostatečně pokrýt potřebu celkového hodnocení potenciálu projektů a jejich následného dopadu, ani přesně definovat jejich reálný přínos z hlediska úspěšného naplňování strategie Smart Prague. Z tohoto důvodu byla vytvořena metodika Smart Prague Index, která srovnává postup pomocí kvantifikovatelných indikátorů, které měří „komplexní chytrost“ implementovaných Smart Prague projektů a lze je tak využít jako nástroj pro měření chytrosti na úrovni města. Smart Prague Index umožní hl. m. Praze zmapování výchozího stavu, sledování změn v čase, monitorování dopadu a vyhodnocení úspěšnosti implementovaných projektů z hlediska principů Koncepce Smart Prague. Dále může identifikovat slabá místa a vyhodnocovat nové přístupy k řešení problémů. Tyto poznatky poskytují městu zdroj informací pro efektivní plánování vhodných chytrých projektů. Pravidelné sledování indikátorů využívaných k měření chytrosti dále rozšiřuje základnu snadno dostupných dat, která jsou využívána pro další relevantní analýzy.

Veškerá řešení chytrého města by měla vycházet z pěti základních principů, a to že město je: Ekologické, Inovativní, Přátelské a motivující, Digitalizované a Bezpečné a odolné.
 
Smart Prague Index graf 01

Smart Prague Index poskytne:

  • Nezávislou, komplexní a přehledně strukturovanou metodu
  • Nástroj pro sledování úspěšnosti implementace projektů Smart Prague
  • Zdroj informací pro plánování (směřování) vhodných budoucích projektů
  • Přehled o naplňování vize Smart Prague

Výchozím bodem při vytváření metodiky pro Smart Prague Index (SPI) bylo 5+1 strategických oblastí Koncepce Smart Prague, jejichž vhodný vývoj je popsán prostřednictvím specifických, kvalitativně nastavených, strategických cílů. Tyto cíle jsou interpretovány jako obecné projevy chytrosti, které odráží trendy vývoje chytrých měst v dané oblasti. Každý z definovaných strategických cílů je v rámci SPI popsán prostřednictvím konkrétních kvantifikovatelných indikátorů.

Na SPI navazuje metodika hodnocení individuálních projektů. Hodnocení je nastaveno pro před- i po implementační fázi. Parametry hodnocení odrážejí typ projektu (pilotní vs. standardní), zároveň jsou parametrům přiřazeny váhy podle jejich strategické důležitosti. Tento přístup umožňuje relativní srovnání různých projektů, a to jak s ohledem na jejich potenciál, tak i jeho následné potvrzení. Je usnadněna identifikace slabých míst projektu. Čím vyšší hodnocení projekt získá, tím vyšší pozitivní dopad lze očekávat v rámci hodnocení města prostřednictvím SPI a tedy v naplňování koncepce Smart Prague.

Vzhledem k významnému postavení Prahy v rámci evropské i globální sítě měst je doporučen také postup pro její srovnání s jinými městy, které řeší podobné výzvy a jsou srovnatelné s Prahou. Pro zajištění konzistentnosti a zároveň jednoduchosti je navrženo využití klíčových indikátorů každoročně publikovaného indexu Cities in Motion (CIMI). Posun na žebříčku měst ve vybraných oblastech CIMI nepřímo vyjadřuje i posun v relevantních oblastech SPI, neboť mezi indikátory CIMI a SPI v těchto oblastech existuje korelace.

Propojenost indikátorů:

Smart Prague Index graf 02

Hodnocení prostřednictvím SPI a CIMI by mělo probíhat každoročně. Vzhledem k dostupnosti dat je doporučeno provádět vyhodnocení přibližně k půlce kalendářního roku. Projekty jsou vyhodnocovány průběžně dle aktuálních požadavků a úrovně jejich rozpracování nebo implementace.

Prostřednictvím tohoto projektu tak získává OICT sadu nástrojů, které mu umožní

  • Nezávisle, komplexně a přehledně měřit úspěšnost naplňování koncepce Smart Prague
  • Identifikovat slabá místa a trendy ve vývoji města, vč. mapování technologického vývoje
  • Efektivně plánovat další vhodné projekty pro naplňování strategických cílů koncepce Smart Prague
  • Nezávisle, komplexně a přehledně měřit potenciál projektových záměrů a úspěšnost samotné implementace projektů Smart Prague
  • Srovnávat, jak úspěšná je Praha ve vypořádávání se s výzvami v porovnání s jinými světovými městy

SMART PRAGUE INDEX byl vyvinut ve spolupráci s poradenskou společností EY