Metropolitní systém tísňové a zdravotní péče

Lidé a městské prostředí

image-metropolitni-system-tisnove-a-zdravotni-pece

Hlavním cílem projektu je zavedení vyššího standardu služby péče o seniory a osoby se zdravotním omezením (chronicky nemocní občané), za využití nových modernějších technologií. Asistivní péče a telemedicína by měly zvýšit svým uživatelům pocit bezpečí při každodenním životě doma i venku. Díky novým možnostem je tak těmto osobám umožněno žít ve vysokém věku, či se zdravotním omezením, plnohodnotný život bez strachu a ve vlastním domácím prostředí. Tento projekt je přímo vázán na spolupráci s lékaři, kteří zde hrají zásadní a neodmyslitelnou roli. 

Dalším cílem navrhovaného projektu je provázání sociální a zdravotní péče na území hl. m. Prahy, která je v současné době poskytována nezávisle pod dvěma samostatnými rezorty, Ministerstvem práce a sociálních věccí (sociální/tísňová péče) a Ministerstvem zdravotnictví (zdravotní péče), čímž by došlo k jedinečnému nastavení mezirezortní spolupráce. Hlavní město Praha by nastavením takové spolupráce docílila primátu, kterého se doposud v rámci České republiky nikomu nepodařilo. 

 

Funkce

Služba je primárně určena pro:

  • seniory a jejich rodinné příslušníky
  • osoby se zdravotním postižením

Z pohledu tísňové péče bude cílová skupina primárně oslovena:

  • ošetřujícími lékaři (převážně praktickými lékaři)
  • sociálními pracovníky pracujícími pod odborem zdravotní a sociální péče HMP nebo v rámci jednotlivých městských částí
  • přes portály pro aktivní seniory

 

Přínos 

Systém pomoci není cílen pouze na koncové uživatele seniory a osoby se zdravotním omezením, ale i na jejich rodinné příslušníky, kteří se o své rodiče, příbuzné, případně známé starají.

 

Tým a partneři projektu

Operátor ICT, a.s. – manažer projektu

Odbor zdravotní, sociální péče a prevence

Ministerstvo zdravotnictví

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Institut pro postgraduální vzdělávání ve zdravotnictví

Česká lékařská společnost JEP

Česká lékařská komora

České národní fórum pro eHealth z.s.

Ústřední Vojenská Nemocnice

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Všeobecní praktičtí lékaři

 

Stav projektu

Vyhodnocení projektu

Operátor ICT, a.s.

Smart Prague Index

Tyrkysový teploměrmetodika hodnocení

Máte nápad jak zlepšit Prahu?