Metropolitní systém tísňové a zdravotní péče

Lidé a městské prostředí

image-metropolitni-system-tisnove-a-zdravotni-pece

Primárním cílem projektu je zavedení vyššího standardu služby péče o seniory a osoby se zdravotním omezením (chronicky nemocní občané), za využití nových modernějších technologií asistivní péče a telemedicíny, který zvýší svým uživatelům pocit bezpečí při každodenním životě doma i venku. Díky novým možnostem je tak těmto osobám umožněno žít i ve vysokém věku, či se zdravotním omezením, plnohodnotný život bez strachu a ve vlastním domácím prostředí. Tento projekt je samozřejmě přímo vázán na spolupráci s lékaři, kteří v této věci hrají klíčovou roli. 

Paralelním cílem navrhovaného projektu je provázání sociální a zdravotní péče na území hl. m. Prahy, která je v současné době poskytována nezávisle pod dvěma samostatnými rezorty, MPSV (sociální/tísňová péče) a MZ ČR (zdravotní péče), čímž by došlo k jedinečnému a unikátnímu nastavení mezirezortní spolupráce. Hl. m. Praha by nastavením této spolupráce docílila primátu, kterého se doposud v rámci České republiky nikomu nepodařilo.

 

Funkce

Služba je primárně určena pro:

  • seniory a jejich rodinné příslušníky
  • osoby se zdravotním postižením

Z pohledu tísňové péče bude cílová skupina primárně oslovena:

  • ošetřujícími lékaři (převážně praktickými lékaři)
  • sociálními pracovníky pracujícími pod odborem zdravotní a sociální péče HMP nebo v rámci jednotlivých městských částí
  • přes pečovatelské služby spadající do gesce MPSV – nutno dojednat
  • přes portály pro aktivní seniory (např. www.penzista.netwww.i60.cz; atd.)

 

Přínos 

Systém pomoci není cílen pouze na koncové uživatele seniory a osoby se zdravotním omezením, ale i na jejich rodinné příslušníky, kteří se o své rodiče, příbuzné, případně známé starají.

 

Tým a ostatní dotčené strany

Operátor ICT, a.s. – manažer projektu

Odbor zdravotní, sociální péče a prevence

Ministerstvo zdravotnictví

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Institut pro postgraduální vzdělávání ve zdravotnictví

Česká lékařská společnost JEP

Česká lékařská komora

České národní fórum pro eHealth z.s.

Ústřední Vojenská Nemocnice

 

Stav projektu

Realizace zahájena

Operátor ICT, a.s.

Smart Prague Index

Tyrkysový teploměrmetodika hodnocení

Máte nápad jak zlepšit Prahu?