Metropolitní systém tísňové a zdravotní péče

Lidé a městské prostředí

image-metropolitni-system-tisnove-a-zdravotni-pece

Hlavním cílem projektu bylo zavedení vyššího standardu služby péče o seniory a osoby se zdravotním omezením (chronicky nemocní občané), za využití nových modernějších technologií. Asistivní péče a telemedicína by měly zvýšit svým uživatelům pocit bezpečí při každodenním životě doma i venku. Díky novým možnostem je tak těmto osobám umožněno žít ve vysokém věku, či se zdravotním omezením, plnohodnotný život bez strachu a ve vlastním domácím prostředí. Tento projekt byl přímo vázán na spolupráci s lékaři, kteří zde hrají zásadní a neodmyslitelnou roli.  

Dalším cílem navrhovaného projektu bylo provázání sociální a zdravotní péče na území hl. m. Prahy, která je v současné době poskytována nezávisle pod dvěma samostatnými rezorty, Ministerstvem práce a sociálních věcí (sociální/tísňová péče) a Ministerstvem zdravotnictví (zdravotní péče), čímž mělo dojít k jedinečnému nastavení mezirezortní spolupráce 

 

Projekt reagoval na narůstající potřeby dlouhodobé péče pro starší občany a vycházel zejména z těchto skutečností:

  • Zhruba 4 % celkové populace hl. m. Prahy tvoří osoby starší 80 let a počet se bude dále zvyšovat.
  • Ve společnosti narůstá počet osob žijících samostatně, vedle toho rozdílná doba dožití mezi muži a ženami způsobuje narůstající počet žen vyššího věku, které žijí osaměle.
  • Díky pokroku v lékařství se prodlužuje doba života s chronickým onemocněním.

 

 

Hlavním cílem projektu bylo:

  • Zvýšení kvality života občanů se sníženou soběstačností.
  • Snadné sdílení informací mezi poskytovateli zdravotních a sociálních služeb a lékaři prostřednictví jednotné integrační platformy.
  • ICT inovace a využití nových technologií v oblasti poskytování zdravotních a sociálních služeb.
  • Zavedení standardů v oblasti poskytování zdravotních a sociálních služeb.
  • Vytvoření informační základny pro plánování a řízení města v oblasti zdravotní a tísňové péče.

 

Přínos 

Byl prokázán přínos inovativních technologií použitých v projektu, které prokazatelně zvyšují standard služby a v budoucnu mohou poskytovat cenná data pro zdravotní oblast a tím pomoci včas odhalit změny životního stylu klientů (osob se sníženou soběstačností), které mohou být způsobeny zhoršujícím se zdravotním stavem. Nad rámec definovaných přínosů byly realizací tohoto projektu zjištěny i nejčastější důvody odmítnutí a definovány doporučení a návrh rozvojových aktivit.

 

Vyhodnocení pilotního projektu

Zpráva o ukončení projektu a získaných poznatcích v rámci realizace pilotního provozu je k dispozici ZDE.

 

 

Tým a partneři projektu

Operátor ICT, a.s. – manažer projektu

Odbor zdravotní, sociální péče a prevence

Ministerstvo zdravotnictví

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Institut pro postgraduální vzdělávání ve zdravotnictví

Česká lékařská společnost JEP

Česká lékařská komora

České národní fórum pro eHealth z.s.

Ústřední Vojenská Nemocnice

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Všeobecní praktičtí lékaři

 

Stav projektu

Projekt dokončen

Operátor ICT, a.s.

Smart Prague Index

Tyrkysový teploměrmetodika hodnocení

Máte nápad jak zlepšit Prahu?