Virtualizace Prahy a 3D datový model

Datová oblast

image-virtualizace-prahy-a-3d-datovy-model

Podnětem pro vznik systému Virtualizace Prahy byla skutečnost, že Praha v současné době nedisponuje nástrojem pro práci s prostorovými daty v rozšířené realitě, která by poskytla přehlednou vizualizaci simulací a predikcí dějů ve 3D. V kontextu Smart Prague se jedná o klíčový prvek, který umožňuje integrovaný manažerský pohled na území, zpřehledňuje práci s komplexními datovými vstupy a umožňuje rozhodovat na základě přehledně zpracovaných dat. Cílem projektu bylo kromě vytvoření virtuálního dvojčete Prahy osadit tento systém pilotními daty o environmentálních a dopravních podmínkách v Praze.

Systém Virtualizace Prahy byl vyvíjen ve spolupráci se zástupci předních českých výzkumných institucí. Společnost Operátor ICT spolupracuje při vývoji systému s Českým institutem informatiky, robotiky a kybernetiky. Jedná se o jeden z hlavních projektů vzájemné spolupráce tohoto předního světového institutu se společností Operátor ICT. Systém virtualizace Prahy tak navázal na výzkumný projekt ERC AI4REASON Artrificial Intelligence for Large-Scale Computer-Assisted Reasoning, do jehož řešení je Český institut informatiky robotiky a kybernetiky zapojen. Dalšími akademickými partnery projektu byly Ústav informatiky Akademie věd a Fakulta dopravní Českého vysokého učení technického. Kromě akademického sektoru na systému Virtualizace Prahy spolupracovaly také další městské společnosti a příspěvkové organizace hlavního města Prahy. Při vývoji klíčových složek virtuálního systému dala Praha příležitost startupu grey dot, který na pražské scéně sdružuje mladé nadšence a odborníky na technologii augmentované (rozšířené) reality.

Systém Virtualizace Prahy poskytuje nástroj pro efektivnější řízení hlavního města v mnoha oblastech čítající například:

 • Šíření nebezpečných látek
 • Záplavy a šíření povodňové vlny
 • Modelování a optimalizace dopravy
 • Modelování vlivu urbanistického rozvoje
 • Proudění vzduchu a emisí, provětrávání
 • Evakuační a únikové trasy
 • Dopady šíření hluku
 • Dostupnost objektů výškovou technikou
 • Cenové mapy a heat modelování Prahy
 • Modelování environmentálních změn a jejich vlivu na občany
 • Zobrazení real-time senzorických dat aj.

 

 

 

Systém Virtualizace Prahy umožňuje: 

 • Prostorové analýzy událostí – zpětná analýza a současný pohled na událost z mnoha pozorovacích úhlů. 
 • Zobrazovat hmotové a funkční varianty stavebních a rozvojových záměrů v kontextu okolní zástavby; vizualizovat dopady těchto záměrů na okolí z hlediska dopravy, životního prostředí, či chování lidí v prostoru.
 • Vizualizovat predikční modely vytvořené na základě analýzy, podle souboru historických dat.
 • Vizualizovat požadovaná modelová řešení určitých situací na základě změny zvoleného parametru.
 • Modelaci šíření různých aktivit v dané oblasti a to především ve variantě „real - time“.
 • Prostorově časové modelace při spolupráci několika řídících subjektů a bezpečnostních složek zejména pro krizové situace.

 

Zpráva o ukončení pilotního projektu a získaných poznatcích je k dispozici zde.

 

 galerie virtualizace

Přínos

 • Podpora analýz dopadů urbanizačních strategií
 • Možnost analyzovat každodenní život města, reagovat na aktuální potřeby nebo krizové situace (povodně, únik z daného území a další)
 • Efektivní spolupráce několika řídících subjektů a bezpečnostních složek díky prostorové a časové modelaci

 

Využití 

Magistrát hl. m. Prahy a příspěvkové organizace hl. m. Prahy

Akademické prostředí

Městské části hl. m. Prahy

 

Tým

Operátor ICT, a.s. - manažer projektu

Magistrát hl. m. Prahy

Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky

Ústav informatiky Akademie věd

Dopravní fakulta ČVUT

Katedra počítačové grafiky a interakce Elektrotechnické fakulty ČVUT

 

Projekt je součástí

 Polad Prahu

 

Stav projektu

Rutinní provoz

Operátor ICT, a.s.

Smart Prague Index

Modrý teploměrmetodika hodnocení

Máte nápad jak zlepšit Prahu?