OICT 2020: Vytváříme technologickou budoucnost pro lepší život v Praze

27. 12. 2020
image-oict-2020-vytvarime-technologickou-budoucnost-pro-lepsi-zivot-v-praze

Praha 28. prosince 2020 – Uplynulý rok byl pro celou společnost velmi specifický. První a druhá vlna epidemie COVID – 19 výrazně promluvily do životů všech lidí i fungování společností. Platí to i pro pražskou městskou společnost Operátor ICT, a.s. (OICT). Rekapitulace toho, co se v roce 2020 podařilo v OICT připravit a realizovat ale ukazuje, že firma jako celek dokázala na novou situaci rychle reagovat, poskytovat služby v plném rozsahu, a naopak pomohla dalším pražským institucím a organizacím těžká období zvládnout.

Základním pilířem činnosti OICT pro letošní i následující roky bylo schválení nové Strategie na roky 2020 – 2022. Dozorčí rada OICT ji schválila 14. dubna letošního roku. Strategie byla zpracována tak, aby umožnila OICT reagovat na nové výzvy a zároveň pojmenovala a vytyčila základní strategické cíle do následujících let. Základní strategický dokument definoval i novou vizi společnosti, která je založena na vytváření technologické budoucnosti pro lepší život v Praze.

 „Pro nadcházející tři roky byly stanoveny následující strategicko-obchodní pilíře, a to mobilita jako služba, Smart Prague a inovace a v neposlední řadě IT služby. I přesto, že je strategie závazným dokumentem pro celou naši společnost, není vytesána do kamene a bude dle potřeby pravidelně aktualizována tak, abychom společně dokázali reagovat na vlivy změn vnějšího prostředí, které nejsou a ani nemůžou být plně v našich rukách,“ uvedl k nové strategii předseda představenstva a generální ředitel Operátora ICT Michal Fišer.

Hodnoty, které strategie stanovuje, jsou obsaženy ve zkratce pražské městské společnosti – OICT. Jedná se o O-tevřenost; I-novace a trvalé zlepšování; C-ustomers (orientujeme se na zákazníka, tedy Pražana) a T-ýmovou spolupráci.

Jarní vlna epidemie COVID – 19 s sebou přinesla výzvy, kterým čelili všichni obyvatelé Prahy. V OICT jsme se snažili být operativně nápomocni nejen hlavnímu městu, ale především Pražanům.

Naše pracovní nasazení nepolevilo. Po celou dobu epidemie jsme zajišťovali a dále zajišťujeme maximální možný servis koncových stanic pro zaměstnance Magistrátu hlavního města Prahy, kteří z větší části pracují z domova. Už na jaře jsme řídili HOT-LINE pro vzdálené připojení a práci z domova, která je k dispozici každý pracovní den od 9:00 do 17:00 hodin.

Pro všechny cestující v Praze i Středočeském kraji jsou nadále, za zvýšených ochranných opatření, otevřeny přepážky karty Lítačka ve Škodově paláci. Naši pracovníci byli po celou dobu k dispozici. Od srpna si navíc mohou všichni klienti Zákaznického centra Lítačka ve Škodově paláci zarezervovat termín návštěvy na konkrétní datum a čas, a nemuset tak čekat ve frontě. Ke zlepšení servisu pro uživatele karty Lítačka přispělo jistě i to, že těm, kterým v letošním roce skončila platnost karty, byla automaticky prodloužena o tři roky do koku 2023. Celkem se přitom jedná o zhruba 450 tisíc karet.

I pro uživatele aplikace PID Lítačka byl loňský rok velmi specifický. Ještě před tím, než naplno nastoupila epidemie COVID – 19, byl spuštěn nový e-shop, díky kterému lze nejen nakupovat dlouhodobé i krátkodobé kupóny prostřednictvím aplikace, ale díky kterému se postupně PID Lítačka stala nejjednodušší, ale i nejbezpečnější možností, jak cestovat po Praze v MHD.

Od února si tak uživatelé mobilní aplikace PID Lítačka nově mohli zakoupit dlouhodobé časové kupóny a prokazovat se přímo z mobilního telefonu. PID Lítačka stala kompletním průvodcem a pomocníkem Pražanů a Středočechů při jejich cestách veřejnou dopravou.

S končící první vlnou epidemie se prodeje krátkodobých jízdenek i dlouhodobých časových kupónů postupně vraceli na úroveň před březnovým vypuknutím epidemie COVID-19. V červnu 2020 dokonce bylo prodáno prostřednictvím mobilní aplikace PID Lítačka historicky nejvíce lístků za jeden den, a to celkem 10 102 krátkodobých jízdenek. Měsíc červenec se poté stal historicky nejúspěšnějším měsícem, co se týče celkového prodeje jízdenek. Dohromady si v mobilní aplikaci PID Lítačka cestující zakoupili 257 000 jízdenek. V porovnání s červencem loňského roku se tak jedná do více jak 57% nárůst. 

Také na poli Smart Prague se v Projektové kanceláři OICT podařilo připravit několik klíčových projektů. Společnost OICT například zpracovala pro českou metropoli veřejnou analýzu zaměřenou na data týkající se spotřeb energií v budovách ve vlastnictví města. Analyzovaná data jsou produktem ostatních projektů spadajících do koncepce Smart Prague 2030 zaměřujících se na energetiku a jsou publikovaná prostřednictvím datové platformy hlavního města Prahy Golemio. V interaktivním reportu publikovaném na webu Smart Prague nebo golemio.cz si můžete prohlédnout informace o energetických vlastnostech celkem 94 budov hlavního města Prahy, které byly do projektu zahrnuty. Analýza vznikla díky datům získaným z projektů Energetický ekosystém, Komplexní řízení energetiky a EPC, vycházejících z koncepce Smart Prague do roku 2030 a vyvíjených v projektové kanceláři OICT.

„Do této chvíle v Praze neexistoval komplexní přehled o energetické náročnosti jednotlivých budov ve vlastnictví města. Získaná data umožňují identifikovat nehospodárné využití energií ve vybraných objektech Prahy a navrhnout systém efektivního energetického managementu, který by mohl být následně využíván pro všechny budovy, jež jsou majetkem hlavního města Prahy," uvedl místopředseda představenstva OICT a ředitel Úseku projektového řízení a fondů Matej Šandor.

Rada hlavního města Prahy také schválila závěrečnou zprávu pilotního projektu Smart Prague „Chytrý svoz odpadu“. Díky tomuto projektu bylo v české metropoli nainstalováno více než 460 senzorů, které byly umístěny do kontejnerů na tříděný odpad. Aktuální data s informacemi o skutečné zaplněnosti jednotlivých kontejnerů poté byla k dispozici do projektu zapojeným městským částem a rovněž i všem Pražanům prostřednictvím aplikace Moje Praha. Hlavním cílem tohoto projektu bylo vytvoření nástroje, který umožní on-line dohled stavu zaplněnosti u vytipovaných sběrných nádob na tříděný odpad (papír, plast, čiré sklo, barevné sklo, nápojové kartóny a kovové obaly). Ambicí tohoto nástroje je poskytnout nové informace o výtěžnosti a pomoct tak zpřesnit a kvalifikovat rozhodování o směřování výdajů v oblasti investic do četnosti svozů a tím pádem optimalizovat svoz odpadu v hlavním městě.

Rada hlavního města Prahy také schválila Memorandum o spolupráci při umístění dobíjecích stanic na lampách veřejného osvětlení se společností Pražská energetika, a.s. Hlavní město Praha poskytne pro účely tohoto projektu mezi léty 2021 a 2022 prostor pro umístění celkem 82 lamp, které tvoří součást systému veřejného osvětlení. Dobíjecí stanice na lampách veřejného osvětlení jsou jedním z dílčích kroků připravované strategie rozvoje dobíjecí infrastruktury v hlavním městě republiky, kterou byla pověřena pražská městská společnost Operátor ICT.

Rozvoj elektromobility je výzvou, na kterou se všechny světové metropole musí připravit a Praha není výjimkou. V roce 2019 bylo v hlavním městě registrováno 2347 elektromobilů a oproti roku 2018 tak došlo k téměř 50% růstu registrací automobilů poháněných právě elektrickou energií. Významný exponenciální růst elektromobilů v Praze se navíc předpokládá i v následujících letech. I z tohoto důvodu se Rada hlavního města rozhodla na konci roku 2019 pověřit OICT přípravou Generelu rozvoje dobíjecí infrastruktury v české metropoli a koordinací budování dobíjecích stanic. Součástí strategie bude i otázka veřejných dobíjecích bodů pro elektromobily, kterých má v současnosti Praha 260 a již v příštím roce očekáváme poptávku po více než 440 veřejných dobíjecích bodech.

S rozvojem elektromobility v metropoli souvisí i další projekt elektrifikace autobusové linky formou čtyřpólového nabíjení, který pro Prahu připraví rovněž OICT. Radní o tom rozhodli v září. Autobusová linka 134, která pravidelně vozí cestující mezi Podolskou vodárnou a Dvorci, se stane vůbec první linkou, na které hlavní město takzvané čtyřpólové nabíjení nasadí do provozu.

Podporu Rady hl. m. Prahy získal také projektový záměr s názvem Testování inovativní technologie pro správu dopravního značení.  Cílem projektu je otestování IoT technologie, která poskytne například informace o GPS pozici nebo změně polohy oproti výchozímu stavu u již používaných nebo nově instalovaných dopravních značek. Výhodou této technologie je otestování inteligentní značky s proměnným displejem dodatkové tabulky s možností vzdáleného nastavení. Získané informace budou zobrazeny primárním uživatelům, kterými jsou městské společnosti – Pražské služby, a. s., (PS) a Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s., (TSK). Současně budou integrovány a zobrazeny vhodným způsobem i v datové platformě hl. m. Prahy Golemio.

OICT společně s Technologií hlavního města Prahy spolupracovali v roce 2020 na přípravě převzetí provozu Městského kamerového systému a souvisejících servisních služeb. Smyslem projektu je určit optimální model řízení bezpečnostního systému odpovídajícího požadavkům, který na něj kladou jeho uživatelé a přísná legislativa. Vkladem OICT, který je v tomto projektu dodavatelem THMP, jsou zejména jeho kompetence v oblasti správy a řízení bezpečných informačních systémů.

Již potřetí jsme vydali Smart Prague Index, letos poprvé vyšel i v angličtině. Tento dokument monitoruje, jak se v uplynulém roce dařilo naplňovat strategii hlavního města Prahy v oblasti Smart Cities. Smart Prague Index poskytuje přesnou analýzu a ukázku toho, jak se Praze daří transformovat se pomocí prvků Smart City k chytřejší a udržitelnější podobě. Právě hlubší znalost stavu, potřeb a chování města je klíčem k lepšímu plánování a efektivnějšímu rozhodování, ale i odborné veřejnosti k rozšíření obzorů o fungování Prahy v oblasti Smart City.

1. října byl oficiálně spuštěn nový webový Portál Pražana, který má usnadnit obyvatelům metropole komunikaci směrem k Magistrátu hl. m. Prahy, úřadům městských částí a městským organizacím. V první fázi Portál Pražana nabídne občanům možnost elektronických podání pražskému magistrátu. Půjde například o Oznámení o konání shromáždění, Žádost o záštitu primátora, Žádost o informace dle zákona 106/1999 nebo Žádost o potvrzení platnosti nájemní smlouvy v bytě hlavního města Prahy. Rovněž bude možné rezervovat si termín návštěvy úřadu online, konkrétně na odboru dopravněsprávních činností. Portál také nabídne možnost propojit profil Portálu Pražana s profilem Lítačky, kde si bude moci občan například ověřit platnost kupónu. Postupně bude docházet k rozšiřování funkcionalit Portálu Pražana, další by mohly přibýt už na přelomu roku. V rámci příštího roku by také měla být připravena možnost přihlásit se do portálu pomocí internetového bankovnictví (tzv. „bankovní identita“). Aktuálně se lze k Portálu Pražana přihlásit prostřednictvím datové schránky nebo vytvořením účtu v Portálu národního bodu pro identifikaci a autentizaci – eidentita.cz.

Na začátku října spustila Praha ve spolupráci s OICT web covid.praha.eu, který nabízí přehled o nejbližších volných termínech testování na COVID-19 na území Prahy a Středočeského kraje včetně odběrných míst s antigenními testy. Web covid.praha.eu je určen všem zájemcům o testování se žádankou i pro samoplátce a je navíc propojen s rezervačními systémy jednotlivých odběrových míst. Web covid.praha.eu denně navštíví kolem dvou tisíc lidí. Jedná se tak o velmi používanou službu, za kterou magistrát získal ocenění ve speciální kategorii covid-19 soutěže Společně otevíráme data 2020, kterou pořádá Nadace OSF.

Na dalším novém webu www.pragozor.cz mohou nyní Pražané objevovat zajímavá čísla o Praze. V jednoduché a srozumitelné formě se doví ověřené a ozdrojované informace o našem městě. Ilustrovaný golem Pragozor návštěvníky webu provede různými oblastmi městského života od dopravy, životního prostředí, bydlení, turismu nebo bezpečnosti až po zdraví včetně údajů o současné koronakrizi. Také Pragozor je projektem OICT a jeho datové platformy Golemio.

Ve dnech 28. a 29. května 2020 proběhl již třetí ročník mezinárodního kongresu věnujícího se městským datům Prague City Data Congress. Letošní ročník se ohledem na epidemii COVID – 19 uskutečnil zcela on-line. Hlavním tématem Prague City Data Congress 2020 byla problematika modularity ve městech. Na kongresu vystoupila,L kromě primátora hlavního města Prahy Zdeňka Hřiba a tchajwanské ministryně pro digitalizaci Audrey Tang, také dvacítka odborníků a odbornic na problematiku městských dat z celého světa.

Hned několik projektů OICT bylo v roce 2020 oceněno v prestižních soutěžích. Dva projekty uspěly ve finále 17. ročníku soutěže IT projekt roku 2019, kterou uděluje Česká asociace manažerů informačních technologií (CACIO). Ocenění si v Lichtenštejnském paláci převzali zástupci projektů Chytrý svoz odpadu a Datová platforma hlavního města Prahy – Golemio. Druhý z uvedených projektů zvítězil ve 22. ročníku soutěže Zlatý erb v kategorii Nejlepší elektronická služba a projekty SmartCity.

Další ocenění si na své konto připsala OICT za projekt Systém pro automatizovaný vjezd a výjezd vozidel z městského parkoviště, který spol. OICT spustila v loňském roce v pražských Letňanech. Projekt se umístil na třetím místě v soutěži Parkoviště roku v kategorii Inovace. Soutěž pořádá Česká parkovací asociace.

V konkurenci celkem 27 projektů elektronizace veřejné správy, které byly přihlášeny do letošního ročníku soutěže Egovernment The Best 2020, pak zvítězil v kategorii Městské projekty Portál Pražana.