Kompostárna ve Slivenci oslaví zanedlouho první rok fungování

5. 6. 2018
image-kompostarna-ve-slivenci-oslavi-zanedlouho-prvni-rok-fungovani

První kompostárna, kterou hlavní město Praha na svém území vybudovalo a kterou spravují Lesy hl. m. Prahy, zahájila svůj provoz na začátku července minulého roku. S areálem i jeho chodem, procesem kompostování rostlinného odpadu i se stroji, s nimiž obsluha kompostárny denně pracuje, se dnes seznámili zástupci médií.

Kompostárna byla vybudována na volném pozemku na okraji městské části Praha-Slivenec nedaleko Pražského okruhu. Od července do konce září minulého roku přijímala bioodpad pouze od občanů hl. m. Prahy, od října své služby rozšířila a začala přijímat rostlinný materiál také od firem, mimopražských občanů a z velkoobjemových kontejnerů svážených ze spádové oblasti zahrnující především levý břeh Vltavy. Do konce roku 2017 přijala takřka 300 tun bioodpadu. Do začátku května letošního roku přijala dalších více než 600 tun rostlinných zbytků z domácností a zahrad i z údržby zelených ploch.

Pro Pražany zdarma

Pražané mohou do kompostárny měsíčně zdarma uložit až 250 kilogramů biologicky rozložitelného odpadu a za každých 5 kilogramů odevzdaného bioodpadu si po roce odnést 1 kilogram hotového kompostu k využití na své zahradě. Tento zpětný odběr kompostu bude možný až po registraci kompostu podle zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech). O registraci budou Lesy hl. m. Prahy usilovat v průběhu roku 2018. 

Pro občany s bydlištěm mimo Prahu a pro firmy je uložení biomasy zpoplatněno dle ceníku provozovatele kompostárny jednotnou sazbou 600 Kč/t bez DPH.

Strojní vybavení z prostředků města

Účastníci dnešní prohlídky kompostárny prošli s průvodcem jednotlivé části areálu - od stanoviště, kde se materiál přijímá, až k úseku vlastního zakládání kompostu. Mohli se seznámit s procesem kompostování, jeho kontrolou a měřením. Prohlédli si rovněž strojní vybavení kompostárny, které bylo pořízeno z prostředků hl. m. Prahy.

Se zpracováním bioodpadu tak pomáhá například speciální překopávač, který zajišťuje správné zpracování hmoty kompostu, bubnová třídička odpadu, rychloběžný drtič odpadu či nakladač s výsuvným ramenem pro manipulaci s materiálem.

Budoucnost sběru bioodpadu

Záměrem města je výhledově optimalizovat sběr bioodpadu. Veškerá produkce rostlinného bioodpadu sebraného od občanů prostřednictvím služeb poskytovaných městem (přistavování velkoobjemových kontejnerů, provoz sběrných dvorů nebo provozování sběrného místa bioodpadu v Malešicích) by pokud možno měla být zpracovávána v místě vzniku, tedy na území hl. m. Prahy. Důvodem je zejména zkrácení dopravních vzdáleností spojených s přepravou bioodpadu mimo území města. Roční produkce bioodpadu ze zmíněných služeb činí zhruba 9 400 tun. Je tedy zřejmé, že kapacita slivenecké kompostárny je v tomto ohledu nedostatečná a město hledá možností řešení této situace. Z tohoto důvodu např. hl. m. Praha uzavřelo smlouvu o spolupráci v oblasti dalšího nakládání s bioodpadem se spol. Vin Agro, s.r.o. Tato společnost v tuto chvíli buduje v Jilemnické ulici na rozhraní městských částí Praha – Kbely a Vinoř kompostárnu a na základě uzavřené smlouvy zde bude mít město možnost odložit celkem 2 000 tun bioodpadu bezplatně. Termín zahájení provozu kompostárny spol. Vin Agro, s.r.o. se předpokládá v září 2018.

V plánu odboru ochrany prostředí MHMP je vybudování další městské kompostárny na území MČ Praha 14 s roční zpracovatelskou kapacitou cca 15 000 tun. Záměr její realizace je prozatím ve fázi studie proveditelnosti záměru.

Zdroj: MHMP