Elektromobilita v Praze – OICT je zapojen do řady významných projektů

25. 2. 2021
image-elektromobilita-v-praze-oict-je-zapojen-do-rady-vyznamnych-projektu

Praha 26. února 2021 – Mobilita budoucnosti, která si klade za cíl být čistá, sdílená, inteligentní a samořídící, je jedním z pilířů strategie Smart Prague 2030, jejíž implementaci má městská společnost Operátor ICT v hlavním městě na starosti. A jsou to právě projekty zaměřené na podporu elektromobility, kterým se projektová kancelář Smart Prague OICT prioritně věnuje. 

Celým loňským rokem hluboce rezonovalo téma nejen osobní, ale také veřejné elektromobility. Na přelomu let 2019 a 2020 navíc Rada hlavního města Prahy pověřila OICT přípravou Generelu rozvoje dobíjecí infrastruktury v české metropoli a koordinací budování dobíjecích stanic. 

 

Rozvoj elektromobility do roku 2030

V pondělí 22. února 2021 radní tento strategický dokument určující směr rozvoje elektromobility v české metropoli do roku 2030 schválili. Generel se také věnuje otázce elektrické distribuční sítě v hlavním městě a její dostatečné kapacity pro připojení a provoz dobíjecích bodů. Cílem podpory rozvoje veřejného dobíjení je v první fázi do roku 2025 v Praze zajistit provoz 750 stanic parkovacího dobíjení. Do roku 2030 by cílový počet stanic mohl být pak navýšen až na 4 500 stanic. V závislosti na skutečném růstu počtu elektromobilů by HMP tímto způsobem zajistilo kapacitu veřejného dobíjení až pro 200 000 elektromobilů. 

Výstupem generelu je návrh několika možných investičních variant. Díky tomu lze porovnat finanční náklady jednotlivých variant v kontextu s jejich přínosy. Rada hl. m. Prahy proto požádala OICT o další rozpracování a posouzení dvou právních modelů spolupráce se soukromým sektorem – koncese a joint venture (společný podnik bez finančního vstupu města). 

Celkem byly zpracovány čtyři typy připojení parkovacích dobíjecích stanic k elektrické distribuční síti. Jako nejvýhodnější se podle schválené strategie jeví varianta využití synergií s obnovou elektrické distribuční sítě a elektrické sítě veřejného osvětlení pro zajištění budoucího připojení dobíjecích stanic na lampách veřejného osvětlení.

 „Tento způsob připojování parkovacích dobíječek společně se standardním připojováním stanic přímo na elektrickou distribuční síť nízkého napětí by měl zajistit nejlepší poměr nutných investic k výslednému počtu dobíjecích bodů. Navíc pouze kombinace obou těchto způsobů připojení zajistí potřebnou kapacitu stanic pro rovnoměrné pokrytí města veřejnými dobíjecími body,dodává generální ředitel OICT Michal Fišer.  

 

Nárůst počtu elektromobilů v hlavním městě 

Rozvoj elektromobility je výzvou, na kterou se všechny světové metropole musí připravit, a Praha není výjimkou. V roce 2019 bylo v hlavním městě registrováno 2 347 elektromobilů a oproti roku 2018 tak došlo k téměř 50% růstu registrací automobilů poháněných právě elektrickou energií. Významnou část dobíjecí infrastruktury bude v hlavním městě tvořit síť veřejného osvětlení. 

 

Konkrétní projekty Smart Prague v oblasti elektromobility 

V projektové kanceláři Smart Prague OCIT jsme spolupracovali na zajištění plnění, v rámci kterého bude dodáno pro příspěvkové organizace hlavního města Prahy postupně až 27 elektromobilů. Tyto jsou pořizované především ve snaze snížit emise pevných částic a oxidů dusíku z dopravy a snížit rovněž hlukové zátěže v městském prostředí. „Dodané elektromobily byly zakoupeny s pomocí využití finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR. Příspěvkovým organizacím navíc nabízíme konzultace týkající se vlastního dobíjení elektrických vozidel prostřednictvím tak zvaných wallboxů,doplňuje místopředseda představenstva OICT a ředitel Úseku projektového řízení a fondů Matej Šandor.   

S rozvojem elektromobility v české metropoli souvisí rovněž i projekt elektrifikace autobusové linky formou čtyřpólového nabíjení, který pro Prahu také připravuje OICT, a to na základě rozhodnutí pražských radních ze září loňského roku. Autobusová linka 134, která pravidelně vozí cestující mezi Podolskou vodárnou a Dvorci, se stane vůbec první linkou, na které hlavní město takzvané čtyřpólové nabíjení nasadí do provozu.

Stranou nezůstává ani futuristické téma autonomní mobility. V rámci první části projektu zpracujeme technicko-ekonomickou studii realizace pilotního projektu testovací oblasti autonomních vozidel v Praze. Její přípravou chceme zajistit podklady pro rozhodování zástupců města o podpoře rozvoje testování inovativních technologií s velkým potenciálem zvýšení efektivity a bezpečnosti městské dopravy. Otevřená testovací oblast by měla zajistit městu zkušenost a informace. Zkušenosti získané při testování lze následně přenést do praxe a využít také při návrhu nových pravidel a organizaci dopravy souvisejících s pohybem autonomních vozidel. Matej Šandor k připravované studii dodává: „Očekáváme, že poskytne informace o předpokládaných nákladech na zajištění pilotního projektu a navrhne možný způsob spolupráce města a městských organizací se soukromými subjekty. Souběžně také chceme vytvořit expertní skupinu hlavního města Prahy, která by měla validovat navržené cíle rozvoje autonomní mobility v české metropoli a zajistit provázanost studie s uživateli a městským prostředím.“ 

 

Všechny informace týkající se projektů z oblasti mobility budoucnosti naleznete na našich webových stránkách