Hodnocení Projektů

Hodnocení projektových záměru pomocí níže uvedeného dotazníku vychází z metodiky Smart Prague Index. Tato metodika na dvou úrovních rozpracovává Radou hlavního města schválenou Koncepci Smart Prague 2030. První úroveň je zaměřena na hodnocení celého hlavního města pomocí strategických indikátorů, která zachycuje ročenka Smart Prague Index. Druhá úroveň hodnotí stav projektové připravenosti pilotních i strategických projektů s vazbou na zásady projektového řízení pomocí metodiky Prince2 a dále z hlediska vazby na celoměstské indikátory. Pomocí této metodiky bude provedeno následující hodnocení projektového záměru.


Při vytváření projektových záměrů je doporučeno zohlednit následující body:

  1. Projektové záměry musí vycházet z koncepce Smart Prague 2030 a být s ní v souladu
  2. Metodika pozitivně hodnotí, pokud projektový záměr zlepšuje více strategických oblastí Koncepce Smart Prague 2030
  3. Projektové záměry musí být v rámci hlavního města inovativní s důrazem na vysokou přidanou hodnotu – oblast pokrytí, typ uživatelů, úspory, generované datové sady, obchodní model, technologie, potenciál generovat návaznou činnost, spolupráce s jinými zainteresovanými stranami, administrativní průchodnost atd.
  4. Vyvarovat se tzv. složeným projektům – Projekty musí mít jasně definovaný cíl, kvůli kterému mají být realizovány, včetně stanovení problému, jaký má být vyřešen, respektive testováno jeho řešení. Volba technologie musí být jasně zdůvodněna a musí mít bezprostřední vazbu na řešení definovaného problému.