Zavádění elektrobusů do pražské MHD

Mobilita budoucnosti

image-zavadeni-elektrobusu-do-prazske-mhd

Dopravní podnik v běžném pražském provozu testuje různá technická řešení dobíjení elektrobusů: 

Statické nabíjení - při stání vozidla 

Na lince 109 (Palmovka - VÚ Běchovice) je provozován 1 elektrobus s plně elektrickým provozem včetně topení i klimatizace. Nabíjení elektrobusu je kombinací nočního nabíjení v garáži prostřednictvím kabelu a průběžného nabíjení během provozních přestávek v autobusovém obratišti Palmovka prostřednictvím pantografového sběrače a dvoupólového trolejového vedení. Elektrická energie je odebírána z napájecí sítě tramvají, což umožní dosahovat optimální ceny za kWh. 

Na lince 154 Strašnická ↔ Koleje Jižní Město (dříve linka 207 směr Staroměstská – Ohrada) bude provozováno 14 elektrobusů s plně elektrickým provozem včetně topení i klimatizace. Nabíjení elektrobusů bude kombinací nočního nabíjení v garáži a průběžného nabíjení během provozních přestávek v autobusovém obratišti Ohrada, v obou případech prostřednictvím pantografového sběrače a dvoupólového trolejového vedení. Elektrická energie bude odebírána z napájecí sítě tramvají, což umožní dosahovat optimální ceny za kWh. V současné době probíhá finalizace VZ a předpokládá se podpis kupní smlouvy na pořízení celkem 14 standardních elektrobusů délky 12 m s vítězným uchazečem VZ. V garáži Vršovice byly započaty přípravné práce na napájecí infrastruktuře, v listopadu 2020 byla získána i pravomocná společná povolení pro nabíjecí infrastrukturu na Želivského i na Strašnické. Realizace nabíjecí infrastruktury by měla proběhnout v průběhu roku 2021, a dodávky elektrobusů do konce roku 2021. 

 

Dynamické nabíjení - při jízdě vozidla 

Na lince 140 (Palmovka – Miškovice, v první etapě v úseku Palmovka - Letňany) – již je v provozu 1 vozidlo s dynamickým nabíjením s plně elektrickým provozem včetně topení i klimatizace. Nabíjení elektrobusu probíhá kombinací nabíjení během jízdy prostřednictvím sběračů trolejbusového typu a statického nabíjení v garáži prostřednictví kabelu v autobusovém obratišti Palmovka (v poměru 90 % na baterie a 10 % pod trolejí). Trolej pro dynamické nabíjení je instalována v ulici Prosecká mezi zastávkami Kundratka a Kelerka, aby se otestovaly výhody elektrobusu a možnosti průběžného dobíjení baterií při energeticky nejnáročnějším pohybu - jízdě do prudkého stoupání. Elektrická energie je v uzlu Palmovka odebírána z napájecí sítě tramvají (Dobudka), což umožňuje dosahovat optimální ceny za kWh. V Prosecké ulici je instalovaná mobilní kontejnerová měnírna, která je připojena na síť 22kV. Trolejové vedení bude napájeno ze třech měníren a na odstavné ploše garáží Klíčov by mělo být vybudováno 18 nabíjecích stání jak pro bateriové trolejbusy, tak i pro případný další rozvoj elektrobusů. Záměr získal kladný závěr zjišťovacího řízení EIA a pravomocná územní rozhodnutí. V současné době probíhá stavební řízení a rovněž majetkoprávní vypořádání. Pro zajištění plně bezemisního provozu na uvedené lince je předpoklad nákupu až 15 kloubových bateriových trolejbusů. Očekávané náklady činí cca 300 mil. Kč na nákup bateriových trolejbusů a cca 190 mil. Kč na nabíjecí infrastrukturu. Pro tento projekt byla v květnu 2020 DPP podána žádost o spolufinancování z výzvy č. 43 Operačního programu Praha – pól růstu, přičemž výše příspěvku může dosáhnout až 85 % způsobilých výdajů na pořízení vozidel. Předpokládaný termín realizace projektu je v horizontu roku 2022. Na přelomu letošního a příštího roku se předpokládá vypsání VZ na nákup 15 kloubových bateriových trolejbusů pro linku 140 v závislosti na postupu přípravy realizace napájecí infrastruktury. 

Na lince 119 (Nádraží Veleslavín ↔ Letiště Václava Havla) je v přípravě projekt elektrifikace formou velkokapacitních tříčlánkových bateriových trolejbusů. Projekt počítá i s využitím již existující i připravované napájecí infrastruktury tramvajové dopravy. Celkem by mělo být vybudováno napájení na cca 53 % trasy a pořízeno 20 vozidel v časovém horizontu roku 2022. Cílem projektu je především vyřešení akutních kapacitních problémů na lince 119 s ohledem na vzdálený časový horizont realizace železničního spojení na letiště, jehož přípravu ani realizaci tento záměr však nijak neohrožuje. Předpokládané celkové náklady jsou ve výši cca 900 mil. Kč (infrastruktura i vozidla). Uvedený záměr elektrifikace linky 119 v co největší míře využívá dostupných synergií v rámci tramvajové napájecí sítě a s ohledem na vynaložené investiční náklady počítá s provozem většiny vybudované infrastruktury a bateriových tříčlánkových trolejbusů i po zprovoznění železničního napojení na letiště v rámci dalšího rozvoje elektrifikace autobusové dopravy. V září 2020 získal kladný závěr zjišťovacího řízení EIA a v současné době probíhá získávání vyjádření dotčených orgánů k dokumentaci ke společnému povolení.  

Linky č. 131, 137, 176 a 191 

V návaznosti na schválenou Koncepci využití alternativních paliv v podmínkách autobusové dopravy DPP, jež byla schválena Usnesením RHMP č. 631 ze dne 6. 4. 2020 a v souladu s naplňováním Klimatického závazku HMP, jehož cílem je snížení emisí CO2 do roku 2030 o 45 % ve srovnání s rokem 2010 byla Usnesením RHMP č. 1130 ze dne 8. 6. 2020 schválena příprava druhé etapy rozvoje elektrifikace na vybraných autobusových linkách DPP v levobřežní části Prahy (linky 131, 137, 176 a 191 vč. zázemí v garáži Řepy). Zahájení přípravy potřebné nabíjecí infrastruktury je nezbytně nutné z důvodu kontinuálního zajištění obnovy vozového parku autobusů dle schválené Koncepce využití alternativních paliv tak, aby bylo možno plnit jak Standardy kvality PID, tak i příslušnou legislativu a strategické cíle v oblasti snižování emisí a energetické náročnosti.  

Projektová příprava elektrifikací je navržena na následujících autobusových linkách: Linka 131 (Bořislavka – Hradčanská), Linka 137 (Na Knížecí – U Waltrovky – Malá Ohrada), Linka 176 (Stadion Strahov – Karlovo náměstí), Linka 191 (Letiště Václava Havla Praha – Ciolkovského – Na Knížecí), zázemí v garáži Řepy.  

Elektrifikaci na uvedených linkách lze provést za využití vnitřních synergií DPP s napájecí soustavou tramvají, která kříží trasy uvedených linek na několika místech. Linky vytváří jeden funkční celek, kdy základní elektrifikační osu představuje linka 191, která vzájemně propojuje lokality Ruzyně, Břevnova, Strahova a Smíchova a zároveň vytváří předpoklady i pro nájezdové trasy z garáže Řepy na ostatní linky. Jedná se o terénně velmi náročné linky, na jejichž trasách se nachází řada výrazných stoupání a klesání. Díky principu elektrického pohonu a možností rekuperace (využití brzdové a potenciální energie) lze docílit energeticky efektivnějšího a díky dynamickým vlastnostem bateriových trolejbusů i plynulejšího provozu.  

Velká část uvedených linek probíhá v trasách původních trolejbusových tratí (Bořislavka, Strahov, Jinonice). Všechny uvedené linky se vyznačují vysokou přepravní poptávkou nejen ve špičkových obdobích, což se projevuje zejména ve velmi krátkých intervalech. Intenzita autobusové dopravy je na těchto linkách vysoká. Trasy uvedených linek jsou vedeny z velké části poměrně hustou rezidenční zástavbou městských částí Praha 5, 6 a 13, okrajově i Prahy 2. Díky vysoké intenzitě autobusové dopravy a značně členitému terénu dojde nasazením bateriových trolejbusů nejen k výraznému poklesu emisní zátěže, ale rovněž ke zlepšení hlukových parametrů provozu, jelikož provoz bateriových trolejbusů je zejména při rozjezdech a jízdě ve stoupání výrazně tišší ve srovnání s naftovými autobusy.  

Celkové investiční náklady za všechny záměry se pohybují v rozmezí cca 1,0 – 1,3 mld. Kč (vč. rezervy). Vzhledem k předpokládané realizaci záměrů v horizontu po roce 2023 bude snahou DPP zajistit případné spolufinancování z dostupných fondů EU. Pro spolufinancování nabíjecí infrastruktury pro bateriové trolejbusy by mohla být využita alokace v OPD III, případně rovněž z tzv. Modernizačního fondu. Klíčová však bude snaha získat příspěvek na pořízení bateriových trolejbusů pro jednotlivé záměry, kde se očekává vypsání příslušných výzev z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a rovněž z tzv. Modernizačního fondu. Jednotlivé záměry by měly být připraveny tak, aby je bylo možno, po příslušném schválení realizace v RHMP, realizovat v horizontu let 2023 – 2025. Pro přípravu projektové dokumentace byl na podzim 2020 vybrán zpracovatel, přičemž předpoklad zahájení projekčních prací je prosinec 2020. 

 

Přínos 

  • Snížení produkce škodlivých emisí vytvářených při provozu dieselových motorů 
  • Snížení hlučnosti v ulicích 
  • Využití synergických efektů v rámci DPP (využití stávající napájecí infrastruktury tramvají, využití sdruženého nákupu energie) 
  • Modernizace autobusové dopravy  

 

Realizátor 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. 

 

 

Projekt je součástí

 Polad Prahu

Stav projektu

Pilotní provoz projektu

Dopravní podnik hl. m. Prahy

Máte nápad jak zlepšit Prahu?