Rozvoj dopravně závislého řízení na SSZ

Mobilita budoucnosti

image-rozvoj-dopravne-zavisleho-rizeni-na-ssz

Primárním cílem projektu je zlepšit průjezdnost v oblasti hl. m. Prahy a jejím blízkém okolí, a tedy snížení emisní zátěže a snížení doby zdržení. Doprava bude komplexně optimalizována automatickým systémem vytvářejícím expertní podporu pro dispečerské řízení. Tento systém bude obsahovat modul učících se algoritmů pro strojovou optimalizaci řešení.

 

Funkce

  • Doplnění speciálních strategických dopravních detektorů do vytipovaných oblastí pro zajištění řídicích funkcí v oblasti, nikoliv s funkcí pouze informativní o stavu v dopravě
  • Navržení logických podmínek a implementace algoritmu na základě dopravy v oblasti, ale i přilehlé oblasti pro efektivní snížení doby zdržení a tím snížení emisních limitů
  • Detekce incidentů díky doplnění vhodných neintruzivních detektorů s využitím stávající infrastruktury napájení a přenosu dat pro zkvalitnění řízení návrhu alternativních tras apod.
  • Zajištění pasportů pro monitoring stávajících a nových ITS systémů ve městě pro efektivnější správu a servis a tím rychlejší eliminaci a předcházení rizikových situací způsobených vlastní technologií 

 

Přínos

Přínosem tohoto projektu bude komplexní optimalizace a řízení dopravy na pozemních i podzemních komunikací v hl. m. Praze a blízkém okolí. Mezi konkrétní přínosy patří zejména:

  • Zlepšení doby průjezdu danou oblastí na základě řízení pomocí globálního modelu pro danou oblast nastavenou algoritmem reagujícím na dopravní parametry
  • Doplnění dalších důležitých detektorů pro řízení, ale detekci i vlastních rozpoznání incidentů v dané oblasti, aby dle navržených algoritmů bylo možné modifikovat řízení pro jiné alternativní trasy či aktivovat řídicí optimalizační zásahy vedoucí k optimálnímu gradientu minimální doby zdržení v oblasti
  • Snížení spotřeby pohonných hmot a snižování imisí na základě optimalizace řízení nejen na vlastních křižovatkách SSZ (světelné signalizační zařízení), ale v definované oblasti i s vazbou na další technologii, zejména pak tunelové stavby
  • Zvýšení efektivity pasportů telematických systémů, jejich zdokumentování a zpřehlednění ve vybrané SW aplikaci na bázi GIS pro rychlé nahlížení, vyhledávání a správu (výrazná úspora času při servisních zásazích)
  • Integrace do centrálního řízení města pro zefektivnění poskytování informací, řídicích zásahů, doplnění senzorů a jejich upgrade (efektivní dopad do řízení města, snižování emisních zátěží apod.)

 

Realizace

Leden 2018 až leden 2020

 

Tým

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s. 

Magistrát hl. m. Prahy

 

Projekt je součástí

 Polad Prahu

Stav projektu

Schváleno k realizaci

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Máte nápad jak zlepšit Prahu?