Akční plán Smart Prague 2030

Akční plán Smart Prague 2030 je primárně zásobníkem projektů a ideanotů, které mohou být realizovány do roku 2030 a jeho hlavním účelem je zpřehlednění plánovaných projektů v oblasti Smart City napříč městskými organizacemi a HMP. Prvotní dokument byl schválen usnesením Rady hl. m. Prahy č. 2652 dne 30.11.2020 a jeho aktualizovaná verze byla schválena usnesením Rady hl. m. Prahy č. 2985 dne 6.12.2021.

Akční plán Smart Prague 2030 navazuje na koncepci Smart Prague do roku 2030, která vznikla v červnu 2017 a byla schválena usnesením Zastupitelstva hl m. Prahy č. 29/59 dne 14. 9. 2017.


Základní východiska Akčního plánu Smart Prague 2030

Koncepce Smart Prague 2030 stanovila klíčové oblasti s jejich tematickými okruhy, které definují základní požadavky na implementované projekty. Ty však nemohou dostatečně pokrýt potřebu stanovení krátkodobých a střednědobých cílů pro realizované projekty.

Z tohoto důvodu byl vypracován Akční plán Smart Prague 2030 jako dokument, který obsahuje soubor projektů a idejí v oblasti Smart Prague, které mohou být realizovány do roku 2030, a zároveň nastavuje pravidla pro určení úspěšnosti jejich realizace. Zahrnutí projektu nebo ideje do akčního plánu ale ještě neznamená, že se konkrétní projekt musí realizovat. Nadále platí požadavek na nutnost jeho schválení v rámci běžně nastavených procesů, ať už v rámci jednotlivých organizací, nebo na HMP. Před jejich realizací je potřebné zajistit podrobnější socioekonomické, legislativní a procesní vyhodnocení.

Akční plán však umožňuje tyto projekty a ideje agregovat do jednoho dokumentu za všechny městské organizace, které participovaly na jeho vytváření. Díky tomu lze mít celkový přehled o jednotlivých Smart Prague projektech, které HMP a jednotlivé městské organizace plánují nebo zvažují realizovat do roku 2030.

Nad rámec toho obsahuje akční plán hodnotící indikátory pro jednotlivé oblasti Smart Prague s odhadem cílového stavu jejich realizovatelnosti. Jednotlivé projektové záměry a ideje jsou dále rozděleny do jednotlivých skupin dle svého zaměření, a je-li to známo, obsahují i hrubý odhad nákladů a časový odhad realizace. To umožňuje lépe nastavit jednotlivá očekávání na rozvoj Smart City v Praze.

Akční plán Smart Prague 2030 je živý dokument. Vzhledem k tomu, že velká část oblasti Smart Prague je provázaná s oblastí vývoje a inovací, nelze v současnosti stanovit konečný výčet projektů, které se mohou v oblasti Smart Prague do roku 2030 realizovat. Proto je zde předpoklad aktualizace přibližně jednou za rok. V rámci této aktualizace bude revidován stav už zde uvedených projektů a idejí a zároveň by docházelo k doplňování nových projektů a idejí.

Operátor ICT plní v celém procesu roli projektového manažera, koordinuje a vyhodnocuje naplňování koncepce Smart Prague a akčního plánu napříč hlavním městem při zapojení ostatních městských organizací. I o realizaci projektů Operátora ICT však rozhodují orgány města, které využívají doporučení především Komise Rady hl. m. Prahy pro rozvoj konceptu Smart Cities v hl. m. Praze, případně Výboru pro IT a Smart City Zastupitelstva hl. m. Prahy.

Vzhledem k faktu, že opatření Smart Prague mají mimo jiné za cíl čistou, ekologicky přívětivou a udržitelnou metropoli, je Akční plán Smart Prague 2030 připravován taktéž v souladu s vyhlášením klimatického závazku schváleného dle usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1334 ze dne 17. 6. 2019. Rada hl. m. Prahy výše uvedeným usnesením schválila klimatický závazek, tj. cíl snížit emise CO2 v hl. m. Praze o minimálně 45 % do roku 2030 (oproti roku 2010) a dosáhnout nulových emisí CO2 nejpozději do roku 2050.

Řídicí struktura a proces Akčního plánu Smart Prague 2030

Řídicí struktura Akčního plánu Smart Prague 2030 slouží pro zajištění přípravy a schválení akčního plánu 2030 a následně pro vyhodnocování jeho naplňování a zajištění jeho aktualizace.

V rámci řídicí struktury akčního plánu bylo vycházeno z již existujících entit. Základem je Pracovní skupina Smart Prague, která byla Operátorem ICT v roce 2017 založena Pracovní skupina Smart Prague. Mezi zakládající členy patří: Operátor ICT, Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP), Regionální organizátor Pražské integrované dopravy (ROPID), Technická správa komunikací (TSK), složky Integrovaného záchranného sboru (Hasičský záchranný sbor HMP, Městská policie, Záchranná služba HMP), Institut plánování a rozvoje (IPR), Trade Center Prague (TCP), Pražská informační služba (později přejmenovaná na Prague City Tourism – PCT), Pražské služby, Výstaviště Praha a zástupci Magistrátu HMP. Ihned po svém založení se k pracovní skupině přidala městská společnost Technologie hlavního města Prahy (THMP) a také nezisková iniciativa PRG.AI, která propojuje studenty, pedagogy, vědce, podnikatele, investory a mnoho dalších aktérů za účelem aktivní spolupráce, podpory prvotřídního základního a aplikovaného výzkumu a tvorby produktů a služeb v oblasti umělé inteligence. Pracovní skupina byla dále rozšířena i o ředitele odborů MHMP, u jejichž odborů je identifikován největší průnik s koncepcí Smart Prague. Úvodní schůzky pracovní skupiny se týkaly seznámení členů skupiny s koncepcí Smart Prague, činnosti OICT a projektové kanceláře Smart Prague, kde došlo na představení konkrétních projektů vedoucích ke smartifikaci hlavního města. Primární podstatou jednání pracovní skupiny Smart Prague je kooperace a koordinace aktivit jednotlivých subjektů a schází se přibližně 4x ročně. Vzájemné informování o projektech a aktualitách jednotlivých organizací v rámci této pracovní skupiny vedlo k efektivnější komunikaci uvnitř města. Pracovní skupina se dále člení na jednotlivé pracovní skupiny dle tematického zaměření jednotlivých Smart Prague oblastí s tím, že Datová oblast prostupuje všemi oblastmi a z hlediska své povahy, spíše z hlediska počtu a zaměření projektů byla spojena skupina Lidé a městské prostředí a Atraktivní turismus. Jedním z podnětů pracovní skupiny bylo sestavení Akčního plánu Smart Prague 2030. Na základě toho vznikl na podzim 2019 za projektového řízení OICT první draft dokumentu Smart Prague 2030, který byl následně revidován v rámci jednotlivých pracovních podskupin.

Akční plán Smart Prague 2030 a jeho aktualizace následně projednává Komise RHMP pro rozvoj konceptu Smart Cities v hl. m. Praze a pak tyto dokumenty schvaluje Rada HMP.

Poradním orgánem OICT v oblasti akčního plánu je Rada Smart Prague, která OICT jako koordinačnímu subjektu poskytuje zpětnou vazbu vůči schválené koncepci Smart Prague.

Předkládání akčního plánu Smart Prague Komisi RHMP pro SC a Radě HMP je plánováno jednou za jeden až dva roky. Členové komise a rady tak budou obeznámeni s vývojem projektů, a budou tak moci sledovat i vyhodnocení měřitelných cílů.

Celá řídicí struktura je pro přehled vyobrazena na následujícím obrázku.

Řídicí struktura a proces Akčního plánu Smart Prague 2030

Definice Smart Prague projektu

Projektové záměry a ideje (Ideanote)

V akčním plánu 2030 jsou v rámci jednotlivých oblastí Smart Prague souhrnně uvedeny projekty a ideje jednotlivých městských organizací a Magistrátu hl. m. Prahy. Hlavní rozdíl mezi projektovým záměrem a idejí je ve fázi rozpracovanosti projektu. Níže jsou definovány bližší specifikace.

Projektový záměr je dokument, který slouží k představení konkrétního projektu a je v rámci akční plánu prezentován níže uvedenými informacemi (pokud jsou dostupné):

 • název projektu – stručný a výstižný název projektu
 • garant – organizaci, která má projekt v kompetenci a realizuje ho nebo je pověřena jeho řízením
 • stručný popis – s cílem a jeho odůvodněním
 • Stav/statut – v jaké fázi se projekt nachází
 • Rozpočet – odhadovaný nebo přesný rozpočet
 • Harmonogram – odhadované období realizace projektu
 • Oblast Smart Prague – zařazení projektového záměru do oblasti koncepce Smart Prague

Projektový záměr je sestavován v době, kdy je známo, že se uskutečnily kroky vedoucí k realizaci daného projektu nebo jsou známy již konkrétní informace týkající se projektu a je o něm uvažováno, že je proveditelný. Neznamená to však, že realizace projektu už byla schválená. Organizace, která chce projekt realizovat, má však o projektu už více dostupných informací, a tento záměr tak není už jenom v rovině úvah nebo základního průzkumu.

Idea neboli Ideanote je nápad nebo námět, o kterém příslušná organizace uvažuje, že by se mohl realizovat, ale doposud nebyly vyvinuty žádné nebo jen minimální aktivity vedoucí k jeho přeměně na projektový záměr.

Ideanote slouží k evidenci projektu, aby se vedl v patrnosti a jeho potenciál mohl být diskutován a dál rozvíjen. V rámci akční plánu prezentován níže uvedenými informacemi (pokud jsou dostupné):

 • Název námětu – stručný a výstižný název námětu
 • Stručný záměr
 • Stručné odůvodnění
 • Oblast Smart Prague – zařazení do oblasti koncepce Smart Prague

Datová oblast

Z důvodu skutečnosti, že datová oblast se prolíná všemi oblastmi Smart Prague, je v datové oblasti samostatně uveden jenom projekt Golemio a ostatní projekty, které mají provázanost na datovou oblast, jsou součástí ostatních oblastí Smart Prague.

Datová platforma hlavního města Prahy – Golemio je soubor technických nástrojů pro integraci, ukládání, vizualizaci a poskytování dat a zároveň je to tým odborníků na městská data. Cílem datové platformy Golemio je poskytovat kvalitní IT služby magistrátu a městským částem v oblasti zpracování Smart City dat.  Více informací je uveden zde – odkaz na golemio.cz

Měřitelné indikátory (KPI)

Kromě toho, že Akční plán Smart Prague 2030 obsahuje seznam jednotlivých projektů a idejí, tak obsahuje i vybrané měřitelné indikátory pro stanovení toho, jestli je naplňování koncepce Smart Prague realizováno úspěšně, nebo nikoliv. Tyto měřitelné indikátory jsou stanovené u těch oblastí, u kterých je v současnosti dostatek informací pro to, aby tyto měřitelné indikátory bylo možné stanovit.

KPI představují měřitelnou hodnotu, která demonstruje úspěšnost plnění vytyčených cílů v průběhu času, konkrétně tedy ukazuje dosahované cíle v rámci naplňování koncepce Smart Prague 2030.

I KPI by měly být SMART a v návaznosti na tento princip jsou i nastavovány.

ZkratkaVýznam a souvislost s akčním plánem Smart Prague
Specific
(Specifické)
Veličiny by měly být specifické – specificky odrážet daný cíl a umožnit sledování jeho dosažení. Stejně tak by měly být i dostatečně přesně definované, například časovým vymezením. Pro orientaci všech zúčastněných je lepší pracovat s parametrem „návštěvnost stránky za minulý měsíc“ než jen s hodnotou „návštěvnost stránky“.
Indikátory vycházejí z ročenky Smart Prague Index
Measureable
(Měřitelné)
Jelikož KPI zajišťují měřitelnost cílů, samy musejí být zvoleny tak, aby měřit šly – tedy aby se v určitém časovém rámci dala sledovat jejich hodnota.
Indikátory jsou nastaveny tak, aby výsledná hodnota byla měřitelná.
Acceptable / Agreed
(Přijatelné / dohodnuté)
Všechny cíle i jejich ukazatele by měly být přijaty všemi podjednotkami společnosti.
Indikátory byly zvoleny po vzájemné dohodě dotyčných městských společností a MHMP.
Realistic
(Realistické)
Vize by měla být zvolena tak, aby byla zároveň dosažitelná, ale aby k jejímu naplnění bylo zároveň potřeba vyvinout úsilí. V opačném případě totiž nebude motivací. KPI by ji poté měly realisticky odrážet.
Indikátory byly zvoleny po vzájemné dohodě dotyčných městských společností a MHMP.
Time Specific / Trackable
(Časově specifické / Sledovatelné)
Zasazení do časového rámce je samo o sobě stěžejní. Samotný parametr musí být měřitelný v čase. Zároveň by mělo být i naplánováno, jak často bude probíhat měření KPI a reporting těchto hodnot.
Indikátory jsou vztaženy k roku 2030, tedy do doby trvání koncepce Smart Prague.

Cíle a doplňkové indikátory akčního plánu

Při nastavování cílů a doplňkových indikátorů akčního plánu 2030 bylo vycházeno z aktuálního stavu v jednotlivých oblastech dle dat obsažených ve Smart Prague Indexu a z informací poskytnutých jednotlivými gesčními organizacemi.

U každého indikátoru je stanoven garant, tj. organizace, která má daný indikátor v gesci, a je tedy odpovědná za jeho plnění. Jako výchozí stav jsou uvedené hodnoty za roky 2017, 2018 a 2019 (pokud jsou dostupné) dle informací obsažených ve Smart Prague Indexu se stanovením cílů, na jaké hodnoty by se měla příslušná oblast Smart Prague dostat do roku 2030 v návaznosti na realizované projekty obsažené v akčním plánu 2030. Tyto cíle byly konzultovány s jednotlivými gesčními organizacemi a představují odborný nezávazný odhad cílového stavu v roce 2030.

Díky stanovení těchto cílů tak lze každoročně sledovat pokrok v rámci celkového naplňování akčního plánu 2030. Stanovený cíl tedy může být každoročně sledován. Doplňkové indikátory se vztahují ke konkrétnímu cíli a sledují, jakým směrem se indikátor vyvíjí.

Jako příklad lze uvést že u cíle 3000 nabíjecích bodů může být doplňkovým indikátorem množství odebrané elektřiny. V čase tedy bude možné sledovat, zda se plní daný cíl, tj. kolik se každoročně připojí nabíjecích bodů a množství odebrané elektřiny. Z toho pak bude možné odhadnout vytíženost dobíjecí infrastruktury.

V rámci pravidelné aktualizace Akčního plánu Smart Prague 2030 je zde i předpoklad aktualizace jednotlivých cílů a doplňkových indikátorů dle aktuálního vývoje v daném čase, jako i provádění dílčích vyhodnocení naplňování těchto cílů.

V seznamu KPI – měřitelných cílů je uvedeno:

 • Garant – organizace odpovědná za plnění cílů a sledování doplňkových indikátorů
 • KPI – měřitelné cíle a doplňkové indikátory
 • 2017, 2018, 2019 – dostupné informace k plnění cílů a doplňkových indikátorů
 • 2030 – měřitelný cíl

Smart inovace, legislativa, propagace, edukace

Pro naplňování Akčního plánu Smart Prague 2030 jsou důležité i návazné podpůrné procesy, jako je místo pro inovace, upravená legislativa a náležitá propagace a edukace v oblasti Smart Prague.

Řízení projektů v oblasti Smart Prague probíhá aktuálně jak v projektové kanceláři Smart Prague v rámci OICT, tak i v rámci jednotlivých městských organizací a v dílčím rozsahu i na Magistrátu HMP. Koordinace jednotlivých procesů pak probíhá dle postupů uvedených v části 2.4, 2.5 a 2.6 tohoto akčního plánu 2030. V oblasti Smart Prague 2030 je rovněž pracováno s podněty ze strany veřejnosti (prostřednictvím např. webového rozhraní www.smartprague.eu Mám nápad, mobilní aplikace Změňte.to, apod.).

Pro naplňování Akčního plánu Smart Prague 2030 je do budoucna doporučováno založení inovačního centra pro oblast Smart Prague, aby kromě realizační fáze jednotlivých Smart Prague projektů byla podchycena i jejich přípravná inovační fáze.

Smart Prague inovační centrum by mělo být kreativním místem pro ideaci Smart Prague projektů, sdílení a prezentaci projektů a technologických trendů, networking a coworking. Mělo by být místem, kde se centralizují myšlenky, a akcelerátorem projektů využívajícím inovačního managementu, které nejširšímu spektru uživatelů nabídne vyškolený tým inovačních managerů a dalších expertů, jejichž úkolem bude vyhledávat potenciál pro realizaci smart projektů.

Smart legislativa je spojená s problémem, že ač je technologie sebelepší či může uspořit značné finanční a časové náklady, není pro ni v legislativě místo. Proto je nezbytné se touto agendou velmi pečlivě zabývat, aby HMP dostávalo všechny tyto podněty a mohlo je ze své pozice na úrovni státu či města řešit.

Demonstrativně zde lze uvést několik příkladů legislativních opatření, která brání či omezují využívání nejmodernějších technologií, nebo naopak jejím zavedením by využívání technologií podpořily:

 • Legislativní omezení pro provoz dronů v civilním prostoru
 • Absence omezování vjezdu automobilové dopravy do centra (např. na základě smogové situace, omezení počtu lidí v autě, aby necestovali jedinci autem)
 • Neexistence dynamického naceňování parkovného dle smogové situace
 • Nedostatečná legislativa na autonomní mobilitu (např. nyní byla schválena vyhláška pro autonomně řízené metro, chybí testovací oblasti a standardy pro autonomní mobilitu)
 • Nemožnost řízení lodní dopravy a infrastruktury z pozice HMP (např. povolení vplutí pouze elektrolodí)
 • Nedostatečná definice podmínek pro výstavbu parkovišť, které musí obsahovat senzoriku monitorující obsazenost parkovacích stání
 • Absence norem pro výstavbu nabíjecích stanic
 • Absence využití gastroodpadu (vyhláška týkající se počtu metrů v restauraci na počet objednaného odpadu)
 • Absence legislativní podpory reuse center pro zpětný odběr
 • Neexistence sjednocení typu odpadových nádob (unifikace)

S rozvojem v oblasti Smart Prague úzce souvisí i oblast propagace a s tím spojená edukace veřejnosti k využívání moderních technologií. V mnohých případech si nová technologie najde uživatele velmi rychle, v opačných případech musíte s inovací přímo k uživateli, aby si vyzkoušel, že funguje správně a že mu např. ulehčí pohyb ve městě nebo ušetří čas. To stejné platí u veřejné správy, která hledá co nejefektivnější řešení.

Obecně platí, že vinou zanedbané komunikace a nedostatečné marketingové podpory zapadly mnohé inovace. Oblíbené formy komunikace a vzdělávání jsou např. využití gamifikace v mobilních aplikacích (např. v oblasti spotřeby energií, využití MHD, různé formy vzdělávacích akcí apod.). Nebo se může jednat o nejrůznější formy prezentace (v ulicích, výstavách, veřejných diskuzích apod.).

Pro naplňování Akčního plánu Smart Prague 2030 je proto komunikace směrem k veřejnosti a uživatelům jednotlivých řešení zásadní.